Transformacja genetyczna w komórkach roślinnych z wykorzystaniem ultradźwięków

Sonikacja (SAAT - Sonication-Assisted Agrobacterium-Mediated Transformation) jest efektywną metodą infekcji komórek roślinnych obcymi genami z wykorzystaniem Agrobacterium jako transportera. Kawitacja ultradźwiękowa powoduje sonoporację, którą można opisać jako ukierunkowane mikro rany tkanki roślinnej. Poprzez te ultradźwiękowe mikro rany, DNA i wektory DNA mogą być skutecznie transportowane do macierzy komórkowej.

sonoporacja – Ultradźwiękowo wzmocniona transformacja komórek

Ultrasonograf UP100H to homogenizator laboratoryjny często używany do przygotowywania próbek z płytek do hodowli komórkowych.Kiedy ultradźwięki o niskiej częstotliwości (ok. 20kHz) są stosowane do zawiesin komórkowych, efekty kawitacji akustycznej powodują przejściową permeabilizację błony w tkankach komórkowych. Ten efekt ultradźwiękowy jest znany jako sonoporacja i jest wykorzystywany do transferu genów do komórek lub tkanek.
Zalety ultradźwięków wynikają z ich nietermicznej, mechanicznej zasady działania, dzięki czemu sonikacja jest często bardziej uniwersalna i mniej zależna od typów komórek. Wszechstronne zastosowanie sonoporacji otwiera możliwość wykorzystania roślin transgenicznych, które mają znaczący potencjał w bioprodukcji złożonych ludzkich białek terapeutycznych. Takie roślinne bioreaktory mogą być łatwo manipulowane genetycznie, zapobiegają potencjalnemu zanieczyszczeniu ludzkimi patogenami, nie uszkadzają bakterii pośredniczących w transformacji (np. Agrobacterium) i są niedrogą, wydajną metodą biosyntezy.

Zapytanie o informacje
Zwróć uwagę na nasze Polityka prywatności.


Film przedstawia ultradźwiękowy system przygotowania próbek UIP400MTP, który pozwala na niezawodne przygotowanie próbek z dowolnych standardowych płytek wielodołkowych przy użyciu ultradźwięków o wysokiej intensywności. Typowe zastosowania UIP400MTP obejmują lizę komórek, ścinanie DNA, RNA i chromatyny, a także ekstrakcję białek.

Ultrasonikator UIP400MTP do sonikacji płytek wieloigłowych

Miniatura wideo

Transformacja komórek wspomagana ultradźwiękami

Ultradźwiękowce typu sonda, takie jak UP200St, są niezawodnymi homogenizatorami tkanek i są szeroko stosowane do przygotowywania próbek w genetyce, np. do wspomaganej sonikacją transformacji Agrobacterium-Mediated Transformation (SAAT).Sonikacja jest techniką, w której stosuje się fale ultradźwiękowe o niskiej częstotliwości do mieszania cząstek w roztworze, w celu wymieszania roztworów, zwiększając w ten sposób szybkość przenoszenia masy i rozpuszczania. Jednocześnie sonikacja może usunąć z cieczy rozpuszczone gazy. W procesie transformacji roślin sonikacja powoduje powstawanie mikrorys na tkankach roślinnych i zwiększa dostarczanie nagiego DNA do protoplastu roślinnego.

Do transformacji genetycznej preferowaną metodą jest wspomagana sonikacją transformacja z udziałem Agrobacterium (SAAT), która charakteryzuje się znacznie wyższą wydajnością niż sonikacja stosowana do przenoszenia nagiego DNA i wektorów DNA bezpośrednio do protoplastu. Liczne badania wykazały, że sonikacja wspomagana transformacją z udziałem Agrobacterium (SAAT) może być wykorzystywana do indukowania mechanicznych zakłóceń i tworzenia ran na komórkach roślinnych przez fale ultradźwiękowe i wynikającą z nich kawitację akustyczną. Krótki zabieg ultradźwiękowy powoduje powstanie mikro ran na powierzchni eksplantatów. Zranione komórki umożliwią wniknięcie Agrobacterium do głębszych partii tkanek roślinnych, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo zakażenia komórek roślinnych. Dodatkowo wydzielane związki fenolowe nasilają transformację. Generowane ultradźwiękowo mikro rany sprawiają, że penetracja eksplantatu przez bakterie jest również bardziej realna. SAAT został z powodzeniem wykorzystany do transformacji genetycznej w gatunkach roślin szczególnie uznanych za odporne na Agrobacterium.
SAAT jest bardzo prostą i niedrogą metodą, jak również znacząco zwiększa transfer genów z udziałem Agrobacterium. Oprócz udanego zastosowania SAAT w transformacji Chenopodium rubrum L. i Beta vulgaris L., podejście to zostało również zastosowane w produkcji rekombinowanej holotoksyny Escherichia coli typu dzikiego odpornej na wysoką temperaturę oraz zmutowanych adiuwantów szczepionkowych LT Escherichia coli w Nicotiana tabacum, w których wykryto najwyższe systemowe miana IgG specyficznych dla LT-B u ptaków.
(por. Laere i in., 2016; M. Klimek-Chodacka i R. Barański, 2014)

VialTweeter może być używany do infekcji DNA komórek planowych, np. przy użyciu sonikacji - transformacji Agrobacterium (SAAT).

VialTweeter do jednoczesnej sonikacji wielu probówek, np. do wspomaganej sonikacją transformacji Agrobacterium (SAAT)

Ogólna procedura transferu genów poprzez sonoporację w komórkach roślinnych

  1. Przygotowanie materiału genetycznego: Rozpocznij od przygotowania materiału genetycznego, który chcesz wprowadzić do komórek roślinnych. Może to być plazmidowe DNA, RNA lub inne kwasy nukleinowe.
  2. Izolacja komórek roślinnych: Wyizoluj komórki roślinne, które chcesz namierzyć. W zależności od eksperymentu, komórki te mogą być izolowane z tkanek lub kultur roślinnych.
  3. Zawieszenie komórek: Zawiesić komórki roślinne w odpowiedniej pożywce lub buforze. Jest to niezbędne do zapewnienia, że komórki są zdrowe i w stanie sprzyjającym absorpcji genów.
  4. Konfiguracja urządzenia Sonicator: Przygotować sonikator z sondą poprzez wstępne ustawienie parametrów sonikacji, takich jak amplituda, czas, energia i temperatura. Zanurzyć sondę ultradźwiękową w zawiesinie komórek.
  5. ultradźwiękami: Rozpocząć procedurę sonikacji. Szybkie oscylacje końcówki sondy generują pęcherzyki kawitacyjne w cieczy. Pęcherzyki te rozszerzają się i zapadają z powodu fal ultradźwiękowych, tworząc siły mechaniczne i mikrostrumieniowanie w zawiesinie.
  6. Sonoporacja: Siły mechaniczne i mikrostrumienie generowane przez kawitację tworzą tymczasowe pory i otwory w błonach komórek roślinnych. Materiał genetyczny obecny w zawiesinie może dostać się do komórek roślinnych przez te pory.
  7. Inkubacja: Po zabiegu sonoporacji należy inkubować komórki roślinne, aby umożliwić im regenerację i stabilizację błon. Jest to kluczowy krok zapewniający przetrwanie komórek i udany transfer genów.

Transfer genów za pośrednictwem Agrobacterium lub liposomów

Istnieją dwie powszechne formy transfekcji komórek roślinnych. Wykorzystują one albo agrobacterium, rodzaj bakterii Gram-ujemnych, albo liposomy jako nośnik materiału genetycznego.

  • Sonoporacja za pośrednictwem Agrobacterium: Agrobacterium tumefaciens to bakteria powszechnie stosowana w inżynierii genetycznej roślin. W tej metodzie plazmidowe DNA zawierające pożądany gen jest wprowadzane do Agrobacterium, które jest następnie mieszane z komórkami roślinnymi. Zawiesina komórek jest poddawana sonoporacji przy użyciu sonikatora. Energia ultradźwiękowa zwiększa transfer materiału genetycznego z Agrobacterium do komórek roślinnych. Metoda ta jest szeroko stosowana do genetycznej modyfikacji roślin.
  • Sonoporacja za pośrednictwem liposomów: Liposomy to pęcherzyki na bazie lipidów, które mogą przenosić materiał genetyczny. W tej metodzie liposomy wypełnione plazmidowym DNA lub innymi kwasami nukleinowymi są mieszane z komórkami roślinnymi. Aby ułatwić wchłanianie liposomów przez komórki roślinne, stosuje się sonoporację przy użyciu sonikatora. Ultradźwięki rozbijają dwuwarstwy lipidowe liposomów, uwalniając materiał genetyczny do komórek roślinnych. Podejście to jest przydatne w badaniach przejściowej ekspresji genów w komórkach roślinnych.

Naukowo udowodnione korzyści transformacji wspomaganej sonikacją (SAAT) przez Agrobacterium

Transformacja wspomagana sonikacją (SAAT) została zastosowana do wielu gatunków roślin. Krótka i stosunkowo łagodna obróbka ultradźwiękowa roślinnych kultur komórkowych powoduje sonoporację, która następnie umożliwia głęboką penetrację Agrobacterium jako transportera genów. Poniżej można zapoznać się z przykładowymi badaniami wykazującymi korzystne działanie SAAT.

Sonicator UP200Ht z mikro-końcówką do transfekcji komórek roślinnych genami poprzez sonoporację

Sonicator UP200Ht do transfekcji genów za pomocą sonoporacji

Zapytanie o informacje
Zwróć uwagę na nasze Polityka prywatności.


Wspomagane ultradźwiękami przekształcanie Ashwagandhy

W celu poprawy wydajności transformacji w W. somnifera (znanej jako ashwagandha lub wiśnia zimowa), Dehdashti i współpracownicy (2016) badali zastosowanie acetosyringonu (AS) i sonikacji.
Acetosyringon (AS) był dodawany w trzech etapach: płynnej kultury Agrobacterium, infekcji Agrobacterium i współkultury eksplantatów z Agrobacterium. Dodatek 75 μM AS do płynnej kultury Agrobacterium okazał się optymalny dla indukcji genów vir.
Dodatkowe zastosowanie sonikacji (SAAT) spowodowało najwyższą ekspresję genów. Ekspresja genu gusA w korzeniach włośnikowych była najlepsza, gdy liście i wierzchołki pędów poddano sonikacji odpowiednio przez 10 i 20s. Wydajność transformacji w ulepszonym protokole wyniosła 66,5 i 59,5% odpowiednio w przypadku eksplantatów z liści i wierzchołków pędów. W porównaniu z innymi protokołami, wydajność transformacji ulepszonego protokołu okazała się 2,5-krotnie wyższa dla liści i 3,7-krotnie wyższa dla końcówek pędów. Analiza Southern blot potwierdziła obecność 1-2 kopii transgenu gusA w liniach W1-W4, podczas gdy w linii W5 wygenerowanej za pomocą ulepszonego protokołu wykryto 1-4 kopii transgenu.

Czas trwania sonikacji (czas ekspozycji na ultradźwięki) wpływa na transformację wspomaganą przez Agrobacterium (SAAT) w W. somnifera

Wpływ czasu trwania wspomaganej sonikacją transformacji Agrobacterium (SAAT) na częstotliwość transformacji eksplantatów liści (a) i wierzchołków pędów (b) W. somnifera
(opracowanie i grafika: © Dehdashti et al., 2016)

Sonikatory takie jak UP200St są używane do przygotowania materiału genetycznego, takiego jak DNA, RNA, miRNA i późniejszej transfekcji genów za pomocą sonoporacji. Sonoporacja pozwala na transfekcję komórek roślinnych materiałem genetycznym przy użyciu agrobacterium.

Homogenizator z sondą UP200St do sonoporacji i transfekcji genów

Przekształcanie bawełny wspomagane ultradźwiękami

Hussain i wsp. (2007) wykazują korzystne efekty transformacji bawełny wspomaganej sonikacją. Kawitacja akustyczna wywołana przez ultradźwięki o niskiej częstotliwości tworzy mikro rany na i pod powierzchnią tkanki roślinnej (sonoporacja) i pozwala Agrobacterium przemieszczać się głębiej i w całości w tkance roślinnej. Ten sposób ranienia zwiększa prawdopodobieństwo zainfekowania komórek roślinnych leżących głębiej w tkance. W celu oceny efektywności transformacji SAAT zmierzono ekspresję genu GUS. System reporterowy GUS jest systemem genów reporterowych, szczególnie przydatnym w biologii molekularnej roślin i mikrobiologii. Dostosowując różne parametry SAAT, znacząco zwiększono ekspresję GUS w bawełnie z wykorzystaniem dojrzałych zarodków jako eksplantatu. Ekspresję GUS wykryto po raz pierwszy po 24 godzinach od inkubacji eksplantatów, a po 48 godzinach ekspresja GUS była bardzo intensywna, co posłużyło jako użyteczny wskaźnik udanej transformacji eksplantatu bawełny po sonikacji wspomaganej transformacją Agrobacterium (SAAT). W porównaniu z różnymi technikami transformacji (mianowicie biolistyczną, Agro, BAAT, SAAT), transformacja wspomagana sonikacją Agrobacterium (SAAT) wykazała zdecydowanie najlepsze wyniki transformacji.

Transformacja Agrobacterium z użyciem sonikacji (SAAT) wykazuje znacząco wyższą ekspresję przejściową w porównaniu z alternatywnymi metodami infekcji.

Wybór procedury transformacji na podstawie przejściowej ekspresji GUS. Transformacja wspomagana sonikacją z użyciem Agrobacterium (SAAT) wykazuje znacznie wyższą przejściową ekspresję.
(opracowanie i grafika: © Hussain et al., 2007)

 

Ten samouczek wyjaśnia, jaki typ sonikatora jest najlepszy do zadań związanych z przygotowywaniem próbek, takich jak liza, rozbijanie komórek, izolacja białek, fragmentacja DNA i RNA w laboratoriach, analiza i badania. Wybierz idealny typ sonikatora do swojego zastosowania, objętości próbki, liczby próbek i przepustowości. Hielscher Ultrasonics ma idealny homogenizator ultradźwiękowy dla Ciebie!

Jak znaleźć idealny sonikator do rozbijania komórek i ekstrakcji białek w nauce i analizie?

Miniatura wideo

 

Wysokowydajne rozwiązania ultradźwiękowe dla sonoporacji i SAAT

Firma Hielscher Ultrasonics posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji wysokowydajnych ultradźwięków dla laboratoriów, obiektów badawczych, jak również produkcji przemysłowej o bardzo dużej przepustowości. Dla mikrobiologii i nauk przyrodniczych firma Hielscher oferuje różne rozwiązania spełniające różne wymagania niezbędne dla określonych tkanek i ich obróbki. Do jednoczesnej ultradźwiękowej obróbki wielu próbek Hielscher oferuje UIP400MTP do płytek wielokomorowych, VialTweeter do sonikacji do 10 fiolek (np. probówek Eppendorf) lub ultradźwiękowy CupHorn. Ultradźwięki typu sonda są dostępne w zakresie mocy od 50 do 400 W jako homogenizatory laboratoryjne, natomiast systemy przemysłowe pokrywają zakres mocy od 500 W do 16kW.
Skontaktuj się z nami i daj nam znać o swoich wymaganiach dotyczących aplikacji i procesu. Nasz doświadczony personel chętnie poleci najbardziej odpowiedni ultradźwiękowiec dla Twojego procesu biologicznego.
Poniższa tabela daje wskazanie przybliżonej mocy przerobowych naszych ultrasonicators:

Wielkość partii natężenie przepływu Polecane urządzenia
płytki wielokrotnego użytku / mikrotitery b.d. UIP400MTP
do 10 fiolek b.d. VialTweeter
do 5 fiolek/tub lub 1 większego naczynia b.d. Kuponik
1 do 500mL 10-200mL/min UP100H
10 do 2000mL 20-400mL/min UP200Ht, UP400St
0.1 do 20L 0.2 do 4L/min UIP2000hdT
10-100L 2 do 10L/min UIP4000hdT
b.d. 10-100L/min UIP16000
b.d. większe klaster UIP16000

Skontaktuj się z nami! / Zapytaj nas!

Poproś o więcej informacji

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych ultradźwiękowcach, ich zastosowaniach i cenie. Z przyjemnością omówimy z Państwem Państwa proces i zaproponujemy system ultradźwiękowy spełniający Państwa wymagania!

Proszę zwrócić uwagę na nasze Polityka prywatności.Ultradźwiękowe homogenizatory o wysokim ścinaniu są stosowane w laboratoriach, na stanowiskach badawczych, w procesach pilotażowych i przemysłowych.

Hielscher Ultrasonics produkuje wysokowydajne homogenizatory ultradźwiękowe do zastosowań mieszania, dyspergowania, emulgowania i ekstrakcji na skalę laboratoryjną, pilotażową i przemysłową.Literatura / materiały źródłowe


Ultradźwięki o wysokiej wydajności! Paleta produktów firmy Hielscher obejmuje pełne spektrum od kompaktowych ultradźwięków laboratoryjnych, poprzez urządzenia stołowe, aż po przemysłowe systemy ultradźwiękowe.

Firma Hielscher Ultrasonics produkuje wysokowydajne homogenizatory ultradźwiękowe od laboratorium do wielkość przemysłowa.


Chętnie porozmawiamy o Państwa procesie.

Skontaktujmy się.