Υπερήχων για εκχύλιση μολύβδου ASTM E1979-21

Το ASTM E1979 περιγράφει τη συνήθη πρακτική για την εκχύλιση με υπερήχους δειγμάτων χρωμάτων, σκόνης, εδάφους και αέρα για τον επακόλουθο προσδιορισμό του μολύβδου. Η εκχύλιση με υπερήχους είναι ένα κύριο βήμα προετοιμασίας δείγματος για να καταστεί διαθέσιμη η μόλυνση από μόλυβδο για επακόλουθη ανάλυση.

Υπερήχων εκχύλιση μολύβδου από δείγματα σύμφωνα με ASTM E1979

Υπερήχων εκχύλιση των μετάλλων από δείγματα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στοιχειακή ανάλυση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αξιολόγησης διαφόρων ειδών μετάλλων σε δείγματα ενδιαφέροντος στους τομείς της περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας. Υπερήχων εκχύλιση είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική στη στοιχειακή ανάλυση των μεταλλικών ειδών σε δείγματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική και επαγγελματική υγεία. Λόγω πολλών πλεονεκτημάτων, ένας υπερηχητής τύπου ανιχνευτή είναι το εφαρμοσμένο εργαλείο για την εκχύλιση μολύβδου από δείγματα δειγμάτων στο πρωτόκολλο ASTM E1979.

Πεδίο εφαρμογής του ASTM E1979: Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση εκχύλισης με υπερήχους με σκοπό την απομόνωση μολύβδου από περιβαλλοντικά δείγματα σχετικά με τις εργασίες μείωσης και ανακαίνισης μολύβδου, κυρίως για αναλυτικούς σκοπούς. Οι περιβαλλοντικές μήτρες ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν φιλμ ξηρής βαφής, καθιζάνουσες σκόνες, εδάφη και αερομεταφερόμενα σωματίδια.

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Το πρωτόκολλο ASTM-E1979 περιλαμβάνει εκχύλιση μολύβδου από δείγματα πριν από την ανάλυση μέσω ατομικής φασματομετρίας

Προετοιμασία δείγματος σύμφωνα με ASTM E1979 χρησιμοποιώντας τον υπερηχητή τύπου αισθητήρα UP100H

Σημασία & Εφαρμογή του ASTM E1979: Υπερήχων εκχύλιση, χρησιμοποιώντας αραιό νιτρικό οξύ, παρουσιάζει μια πιο απλή και βολική προσέγγιση για την εξαγωγή μολύβδου από περιβαλλοντικά δείγματα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους πέψης που περιλαμβάνουν τη χρήση θερμών πλακών ή πέψη μικροκυμάτων με συμπυκνωμένα οξέα. Κατά συνέπεια, η εκχύλιση με υπερήχους προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στις πιο απαιτητικές τεχνικές που περιλαμβάνουν ισχυρά οξέα και υψηλές θερμοκρασίες, εφόσον η απόδοσή της ευθυγραμμίζεται με τα καθιερωμένα κριτήρια. Η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα επωφελής σε σενάρια όπου η ανάλυση μολύβδου είναι επιτακτική στο πλαίσιο της μείωσης του μολύβδου και των συναφών δραστηριοτήτων.

Πώς να προετοιμάσετε δείγματα σύμφωνα με το ASTM E1979 χρησιμοποιώντας έναν υπερήχων

Το πρότυπο ASTM E1979-21 περιγράφει τη διαδικασία προετοιμασίας δειγμάτων για υπερήχων εκχύλιση δειγμάτων χρωμάτων, σκόνης, εδάφους και αέρα για τον επακόλουθο προσδιορισμό του μολύβδου. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε τα κύρια βήματα προετοιμασίας δειγμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM E1979:

 1. Επιλογή και συλλογή δειγμάτων: Ξεκινήστε επιλέγοντας αντιπροσωπευτικά δείγματα χρώματος, σκόνης, χώματος ή αέρα, ανάλογα με το εύρος της ανάλυσής σας. Βεβαιωθείτε ότι η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM για τη συλλογή δειγμάτων για τη συγκεκριμένη μήτρα (βαφή, σκόνη, χώμα ή αέρας).
 2. Χειρισμός και συντήρηση δειγμάτων: Χειριστείτε τα δείγματα που συλλέγονται με προσοχή για να αποφύγετε τη μόλυνση. Εάν είναι απαραίτητο, διατηρήστε τα δείγματα σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM για να διατηρήσετε την ακεραιότητα της αναλυτέας ουσίας (μόλυβδος) κατά την αποθήκευση.
 3. Ομογενοποίηση (εάν απαιτείται): Εάν το συλλεγόμενο δείγμα δεν είναι ομοιογενές (π.χ. έδαφος), ομογενοποιήστε το για να εξασφαλίσετε αντιπροσωπευτικά επιμέρους δείγματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση καθαρού κονιάματος και γουδοχέρι ή άλλου κατάλληλου εξοπλισμού για τη διάσπαση των συστάδων και την εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής της αναλυτέας ουσίας.
 4. Ζύγιση και υποδειγματοληψία: Ζυγίζεται η κατάλληλη ποσότητα του δείγματος προς ανάλυση. Η ποσότητα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και την αναμενόμενη συγκέντρωση μολύβδου. Εάν το δείγμα είναι πολύ μεγάλο για την ανάλυση, υποδειγματίστε το για να λάβετε ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα.
 5. Επισήμανση δείγματος: Επισημάνετε κάθε περιέκτη δείγματος με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, συμπεριλαμβανομένης της πηγής δείγματος, της ημερομηνίας συλλογής και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.
 6. Προσδιορισμός μήτρας δείγματος: Χαρακτηρίστε τη μήτρα δείγματος για να αξιολογήσετε τη φύση και τη σύνθεσή της. Η κατανόηση της μήτρας είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή του κατάλληλου διαλύτη εκχύλισης και των κατάλληλων συνθηκών.
 7. Επιλογή διαλύτη εκχύλισης: Επιλέγεται διαλύτης εκχύλισης κατάλληλος για τη μήτρα δείγματος και την ανάλυση μολύβδου. Ο διαλύτης θα πρέπει να διαλύει αποτελεσματικά το μόλυβδο ελαχιστοποιώντας παράλληλα την παρεμβολή από τη μήτρα δείγματος. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι διαλύτες για την εκχύλιση μολύβδου περιλαμβάνουν το νιτρικό οξύ (HNO3) και το υδροχλωρικό οξύ (HCl).
 8. Προετοιμασία δείγματος για εκχύλιση με υπερήχους: Το ζυγισμένο ή υποδειγματιζόμενο τμήμα του δείγματος τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο εκχύλισης. Το δοχείο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό συμβατό με τον επιλεγμένο διαλύτη εκχύλισης (π.χ. γυαλί ή αδρανές πλαστικό).
 9. Προσθήκη διαλύτη εκχύλισης: Ο επιλεγμένος διαλύτης εκχύλισης προστίθεται στο δείγμα του δοχείου εκχύλισης. Ο όγκος του διαλύτη πρέπει να είναι επαρκής ώστε να καλύπτει και να εμβαπτίζεται πλήρως το δείγμα.
 10. Σφράγιση σκαφών: Σφραγίστε το δοχείο εκχύλισης με ασφάλεια για να αποτρέψετε τη διαφυγή διαλύτη ή αναλυτέων ουσιών κατά την εκχύλιση με υπερήχους. Βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος σφράγισης δεν εισάγει μόλυνση.
 11. Ταυτοποίηση δείγματος: Επισημαίνεται σαφώς στο δοχείο εκχύλισης ο αναγνωριστικός κωδικός δείγματος και ο τύπος διαλύτη που χρησιμοποιήθηκε.
 12. Προ-υπερήχων ελέγχους εκχύλισης: Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο εξαγωγής είναι σε καλή κατάσταση και σωστά σφραγισμένο. Βεβαιωθείτε ότι ο υπερηχητής τύπου καθετήρα, έχει ρυθμιστεί και βαθμονομηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 13. Φυλάσσετε δείγματα και διαλύτη: Εάν είναι απαραίτητο, αποθηκεύστε τα δείγματα και το διαλύτη σε κατάλληλες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία και φως) για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του δείγματος.

 

Αυτό το πρωτόκολλο προετοιμασίας δείγματος περιγράφει το κρίσιμο πρώτο βήμα της προετοιμασίας προ-αναλυτικού δείγματος στη διαδικασία ASTM E1979-21, διασφαλίζοντας ότι τα συλλεγόμενα δείγματα αντιμετωπίζονται σωστά και προετοιμάζονται για επακόλουθη εκχύλιση μολύβδου με υπερήχους. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φύση του δείγματος και τις απαιτήσεις της ανάλυσής σας, επομένως ανατρέξτε πάντα στο πλήρες πρότυπο ASTM E1979-21 για ολοκληρωμένη καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Αυτό το βίντεο κλιπ δείχνει τον ομογενοποιητή υπερήχων Hielscher UP100H, έναν υπερηχητικό που χρησιμοποιείται ευρέως για την προετοιμασία δειγμάτων σε εργαστήρια.

Υπερηχητικός ομογενοποιητής UP100H

Μικρογραφία βίντεο

 

Αίτηση για πληροφορίες
Σημειώστε τις Πολιτική Απορρήτου.


Υπερήχων για προ-αναλυτική εκχύλιση δείγματος

Οι υπερήχων τύπου ανιχνευτή ως UP50H χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή μετάλλων όπως ο μόλυβδος από δείγματα πριν από την ανάλυση.Hielscher Υπέρηχοι είναι αξιόπιστος συνεργάτης σας για εξαιρετική υπερήχων τύπου καθετήρα σε οποιαδήποτε κλίμακα. Hielscher Υπέρηχοι εργαστήριο και βιομηχανικός εξοπλισμός αναγνωρίζεται παγκοσμίως για εξαιρετική ποιότητα, αξιοπιστία και ευρωστία. Ως εκ τούτου, Hielscher υπερήχων είναι καλά estblifieded στη στοιχειακή ανάλυση των μεταλλικών ειδών σε δείγματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική και επαγγελματική υγεία και είναι κατάλληλο για την προετοιμασία του δείγματος σύμφωνα με ASTM E 1979. Με Hielscher υπερήχων απαγωγείς μπορείτε να ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα εκχύλισης, να βελτιώσετε την ακρίβεια, να μειώσετε τη χρήση χημικών, να επιταχύνετε την προετοιμασία του δείγματος, και να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές μήτρας. Αυτό καθιστά τους υπερήχων τύπου ανιχνευτή μας ένα απαραίτητο εργαλείο για την απόκτηση αξιόπιστων δεδομένων στην ανάλυση περιβαλλοντικών και χημικών δειγμάτων. Η σύγκριση με όξινη έκπλυση χωρίς υπερήχους υπογραμμίζει τα σαφή πλεονεκτήματα της εκχύλισης με υπερήχους στην επίτευξη υψηλότερων στοιχειακών ανακτήσεων.

Γιατί Hielscher Υπέρηχοι;

 • υψηλής απόδοσης
 • Τεχνολογία αιχμής
 • αξιοπιστία & ευρωστία
 • Ρυθμιζόμενος, ακριβής έλεγχος της διαδικασίας
 • σύνολο παραγωγής & στη γραμμή
 • για οποιονδήποτε τόμο
 • έξυπνο λογισμικό
 • έξυπνες λειτουργίες (π.χ. προγραμματιζόμενες, πρωτόκολλο δεδομένων, τηλεχειριστήριο)
 • Εύκολος και ασφαλής να λειτουργήσει
 • χαμηλή Συντήρηση
 • CIP (καθαρός-στη θέση)

Σχεδιασμός, Κατασκευή και Συμβουλευτική – Ποιότητα κατασκευής στη Γερμανία

Hielscher υπερήχων είναι γνωστοί για τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού τους. Η ευρωστία και η εύκολη λειτουργία επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση των υπερήχων μας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι δύσκολες συνθήκες και τα απαιτητικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζονται εύκολα από υπερήχους Hielscher.

Η Hielscher Ultrasonics είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη με ISO και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υπερήχους υψηλής απόδοσης που διαθέτουν τεχνολογία αιχμής και φιλικότητα προς το χρήστη. Φυσικά, οι υπερηχητικοί Hielscher είναι συμβατοί με το CE και πληρούν τις απαιτήσεις των UL, CSA και RoHs.

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια ένδειξη της κατά προσέγγιση ικανότητας επεξεργασίας των υπερήχων τύπου ανιχνευτή εργαστηριακού μεγέθους που είναι κατάλληλοι για προ-αναλυτική εκχύλιση μετάλλων σύμφωνα με το ASTM E1979:

Προτεινόμενες συσκευέςΜαζική ΌγκοςΡυθμός ροής
UP50H0.5 έως 250mL5 έως 100mL/min
UP100H1 έως 500mL10 έως 200 ml / λεπτό
Uf200 ः t, UP200St10 έως 1000mL20 έως 200mL / λεπτό
UP400St10 έως 2000mL20 έως 400mL / λεπτό

Επικοινωνήστε μαζί μας! / Ρωτήστε μας!

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους υπερήχους τύπου καθετήρα, τις εφαρμογές και την τιμή. Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας την προ-αναλυτική διαδικασία εκχύλισης και να σας προσφέρουμε έναν υπερηχητή που πληροί τις απαιτήσεις σας για εκχύλιση σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Πολιτική Απορρήτου.


Υπερήχων τύπου καθετήρα υπερήχων είναι η μέθοδος εκχύλισης που χρησιμοποιείται για την εκχύλιση μολύβδου από το έδαφος, σκόνη και δείγματα χρωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM E1979

Υπερήχων τύπου ανιχνευτή υπερήχων είναι η μέθοδος εκχύλισης που χρησιμοποιείται για την εκχύλιση μολύβδου από το έδαφος, σκόνη και δείγματα χρωμάτων σύμφωνα με ASTM E1979


Υψηλής απόδοσης υπερήχους! Η σειρά προϊόντων Hielscher καλύπτει όλο το φάσμα από το συμπαγές εργαστήριο υπερήχων πάνω από πάγκο-κορυφαίες μονάδες σε πλήρως βιομηχανικά συστήματα υπερήχων.

Hielscher υπέρηχοι κατασκευάζει υψηλής απόδοσης υπερήχων ομογενοποιητές από Εργαστήριο προς την βιομηχανικό μέγεθος.


Θα χαρούμε να συζητήσουμε τη διαδικασία σας.

Ας έρθουμε σε επαφή.