Grafenski nanotrombociti sintetizirani i raspršeni putem sonde

Grafenski nanotrombociti (GNP) mogu se sintetizirati i raspršiti s visokom efikasnošću i pouzdanošću pomoću soničara. Ultrazvučnost visokog intenziteta se koristi za piling grafita i dobijanje grafena, koji se često naziva grafenskim nanotrombocitima. Sonikacija se također ističe u postizanju odlične distribucije grafenskih nanotrombocita u niskim i vrlo viskoznim suspenzijama.

Grafenska nanotrombocitna obrada – Superiorni rezultati sa sonicacijom

Za obradu grafenskih nanotrombocita, sonde tipa sonde su najefikasniji, pouzdani i jednostavni za upotrebu. buduci da se ultrazvucnica moze primijeniti za sintezu , disperziju i funkcionalizaciju grafenskih nanotrombocita , sonicatori se koriste za brojne primjene vezane za grafen :

 • Eksfolijacija i sinteza Sonikatori tipa sonde se koriste za eksfolijaciju grafita u grafen ili grafenske nanotrombocite. Ultrazvučnost visokog intenziteta remeti međuslojne sile i razlaže grafit na manje, pojedinačne listove grafena.
 • Rasprsi se. Postizanje ujednačene disperzije grafenskih nanotrombocita u tečnom mediju ključno je za sve primjene vezane za grafen. Sonikatori tipa sonde mogu ravnomjerno raspršiti nanotrombocite kroz tekućinu, sprečavajući aglomeraciju i osiguravajući stabilno suspenziju.
 • Funkcionalizacija: Sonikacija olakšava funkcionalizaciju grafenskih nanotrombocita promovišući vezivanje funkcionalnih grupa ili molekula za njihove površine. Ova funkcionalnost poboljšava njihovu kompatibilnost sa specifičnim polimerima ili materijalima.

Informativni zahtev




Zabilježi naš Politika privatnosti.


Ultrazvučni disperzator MultiSonoReactor sa kapacitetom disperzije od 16.000 vati za mešanje grafenskih nano-trombocita u ekspoy smole ili cement.

Ultrazvučni disperzioni sistem za industrijsku inline disperziju grafenskih nanotrombocita

Sinteza grafena nanotrombocita putem sonikacije

Grafenski nanotrombociti se mogu sintetizirati ultrazvučno potpomognutom grafitnom eksfolijacijom. Zbog toga se grafitna suspenzija sonicira pomoću ultrazvučnog homogenizatora tipa sonde. Ova procedura je testirana sa veoma niskim (npr. 4wt% ili nižim) do visokim čvrstim (npr. 10wt% ili većim) koncentracijama.
 
Ghanem and Rehim (2018) report the ultrasonic exfoliation of graphite in water with the aid of sodium dodecyl benzene sulfonate (SDS) in order to prepare dispersed graphene nanoplatelets using a the probe-type sonicator UP 100H allowed for the successful preparation of defect-free few-layer graphene (>5). The following precursor was used: reduced graphene nanosheets were prepared via Hummer method and treated with two additional steps, oxidation of graphite followed by reduction of graphene oxide. Thereby, dispersed graphene nanoplatelets were obtained in water via solvent dispersion method (see scheme below). Graphite layers were exfoliated with sonication using the probe-type sonicator UP100H (100 W). 0.25 g SDS was dissolved in 150 mL deionized water and then 0.5 g of graphite was added. The graphite solution was sonicated for 12h in an ice bath and then the suspension solution was centrifuged at 686× g for 30 min to remove the large particles. The precipitate was discarded and supernatant was re-centrifuged for 90 min at 12,600× g. The obtained dispersed graphene nanoplatelets were washed well several times to get rid of the surfactant. Finally, the product was dried at 60ºC under vacuum.

Grafenski nanotrombociti bez defekata se proizvode putem sonifikacije

Slike elektronskog mikroskopa visoke rezolucije dobijenih grafenskih nanolistova
ultrazvučno potpomognuta vodena fazna disperzija i Hummerova metoda.
(Studija i grafika: Ghanem i Rehim, 2018.)

 

Ultrazvučno sintetisane nanotečnosti su efikasni rashladni fluidi i tečnosti izmenjivača toplote. Termoprovodljivi nanomaterijali kao što su grafenski nanotrombociti značajno povećavaju prenos toplote i kapacitet disipacije toplote. Sonikacija je dobro uspostavljena u sintezi i funkcionalizaciji termoprovodljivih nanočestica kao što su grafenski nanotrombociti.

Disperzija CNT-a u polietilen glikolu (PEG) - Hielscher Ultrasonics

Video sličica

 

Koja je razlika između grafenskih listova i nanotrombocita?

Grafenski listovi i grafenski nanotrombociti su nanomaterijali sastavljeni od grafena, koji je jedan sloj atoma ugljika raspoređenih u heksagonalnu rešetku. Ponekad se grafenski listovi i grafenski nanotrombociti koriste kao zamjenjivi izrazi. Ali naučno, postoji nekoliko razlika između ovih grafenskih nanomaterijala: Primarna razlika između grafenskih listova i grafenskih nanotrombocita leži u njihovoj strukturi i debljini. Grafenski listovi se sastoje od jednog sloja atoma ugljika i izuzetno su tanki, dok su grafenski nanotrombociti deblji i sastoje se od više naslaganih grafenskih slojeva. Ove strukturne razlike mogu uticati na njihova svojstva i pogodnost za specifične primene. Upotreba sondnih sondi je visoko efikasna i efikasna tehnika za sintezu, raspršivanje i funkcionalizaciju grafenskih jednoslojnih grafenskih listova, kao i maloslojnih grafenskih nanotrombocita.

Grafitna eksfolijacija pomoću sondinog sondnog sondnog sondnog sonde UP100H dala je netaknute grafenske nanotrombocite

Grafička vizualizacija ultrazvučne sinteze grafenskih nanotrombocita pomoću sonikulatora UP100H
(Studija i grafika: Ghanem i Rehim, 2018.)

Ultrazvučni sistem tipa sonde UP400St za disperziju nanočestica kao što su grafenski nanotrombociti u stabilnoj vodenoj suspenziji.

sonda sonicator UP400St Za pripremu grafenskih nanotrombocitnih disperzija

Disperzija grafenskih nanotrombocita pomoću sonifikacije

Ujednačena disperzija grafenskih nanotrombocita (BNP) je ključna u različitim aplikacijama jer direktno utiče na svojstva i performanse dobijenih materijala ili proizvoda. Zbog toga su sonikatori instalirani za disperzije grafenskih nanotrombocita u različitim industrijama. Sljedeće industrije su istaknuti primjeri za upotrebu power-ultrazvuka:
 

 • Nanokompoziti: Grafenski nanotrombociti mogu se ugraditi u različite nanokompozitne materijale, kao što su polimeri, kako bi se poboljšala njihova mehanička, električna i toplotna svojstva. Sonikatori tipa sonde pomažu u ravnomjernom raspršivanju nanotrombocita unutar polimerne matrice, što rezultira poboljšanim performansama materijala.
 • Elektrode i baterije: Grafenski nanotrombociti se koriste u razvoju elektroda visokih performansi za baterije i superkondenzatore. Sonikacija pomaže u stvaranju dobro raspršenih elektrodnih materijala na bazi grafena sa povećanom površinom, što poboljšava mogućnosti skladištenja energije.
 • Kataliza: Sonikacija se može koristiti za pripremu katalitičkih materijala na bazi grafenskih nanotrombocita. Ravnomjerna disperzija katalitičkih nanočestica na površini grafena može pojačati katalitsku aktivnost u različitim reakcijama.
 • Senzori: Grafenski nanotrombociti se mogu koristiti u proizvodnji senzora za različite primene, uključujući detekciju gasa, biosenzibilizaciju i praćenje životne sredine. Sonikacija osigurava homogenu distribuciju nanotrombocita u senzorskim materijalima, što dovodi do poboljšane osjetljivosti i performansi.
 • Premazi i filmovi: Sonikatori tipa sonde koriste se za pripremu grafenskih nanotrombocitnih premaza i filmova za primjenu u elektronici, vazduhoplovstvu i zaštitnim premazima. Ujednačena disperzija i pravilna adhezija na podloge su ključni za ove primjene.
 • Biomedicinske aplikacije: U biomedicinskim aplikacijama, grafenski nanotrombociti mogu se koristiti za isporuku lijekova, snimanje i inženjering tkiva. Sonikacija pomaže u pripremi nanočestica i kompozita zasnovanih na grafenu koji se koriste u ovim aplikacijama.
Grafenski nanotrombociti se mogu uspješno sintetizirati i raspršiti putem ultrazvučne obrade.

SEM slike grafenskih nanotrombocita na (b) X3000 i (c) X8000
(Studija i slike: ©Alizadeh et al., 2018)

Ultrazvučno sintetisane nanotečnosti su efikasni rashladni fluidi i tečnosti izmenjivača toplote. Termoprovodni nanomaterijali značajno povećavaju prenos toplote i kapacitet disipacije toplote. Sonikacija je dobro uspostavljena u sintezi i funkcionalizaciji termoprovodnih nanočestica, kao i u proizvodnji stabilnih nanofluida visokih performansi za hlađenje.

Disperzija CNT-a u polietilen glikolu (PEG)

Video sličica

Informativni zahtev




Zabilježi naš Politika privatnosti.


Naučno dokazani rezultati za ultrazvučne grafenske nanotrombocitne disperzije

Naučnici su koristili Hielscher sonicatore za sintezu i disperziju grafenskih nanotrombocita u brojnim studijama i snažno testirali efekte ultrazvučnosti. Ispod možete pronaći nekoliko primjera za uspješno miješanje grafenskih nanotrombocita u različite smjese kao što su vodene kaše, smole ekspoja ili malter.
 
Uobičajena procedura za pouzdanu, brzu uniformnu disperziju grafenskih nanotrombocita je sledeća procedura:
Za disperziju, grafenski nanotrombociti su sonicirani unutar čistog acetona koristeći Hielscherov ultrazvučni mikser UP400S gotovo jedan sat kako bi se spriječila aglomeracija grafenskih listova. Aceton je potpuno uklonjen isparavanjem. Zatim, grafenski nanotrombociti su dodani na 1 wt % epoksidnog sistema i sonicirani su u epoksidnoj smoli na 90W tokom 15 minuta.
(cf. Cakir et al., 2016.)
 
Druga studija istražuje jačanje nanofluida na bazi ionske tečnosti (ionanofluida) dodavanjem grafenskih nanotrombocita. Za superiornu disperziju, mješavina grafenskih nanotrombocita, ionske tekućine i natrij-dodecil benzen sulfonata homogenizirana je pomoću sondopera tipa Hielscher sonde UP200S oko 90 minuta.
(cf. Alizadeh et al., 2018)

 
Tragazikis et al. (2019) izveštavaju o efikasnoj inkorporaciji grafenskih nanotrombocita u minobacač. Stoga su vodene grafenske suspenzije nastale dodavanjem nanotrombocita – na težinama upisanim poželjnim ciljnim sadržajem u rezultantnim materijalima – u mješavinama obične vode iz slavine i plastifikatora i naknadnog magnetnog miješanja 2 min. Suspenzije su homogenizovane ultrazvučnošću 90 min na sobnoj temperaturi, koristeći Hielscher UP400S uređaj (Hielscher Ultrasonics GmbH) opremljen sa 22mm-sonotrodom koja isporučuje propusnost snage od 4500 J/min na frekvenciji od 24 kHz. Specifična kombinacija brzine energije i trajanja sonifikacije uspostavljena je kao optimalna nakon detaljnog ispitivanja efekta ultrazvučnih parametara kvaliteta suspenzije.
(cf. Tragazikis et al., 2019)
 
Zainal et al. (2018) navode u svom istraživanju da pravilna tehnika disperzije kao što je sonicacija osigurava da nanomaterijali kao što su grafenski nanotrombociti mogu poboljšati svojstva materijala za punjenje. To je zbog činjenice da je disperzija jedan od najvažnijih faktora za proizvodnju visokokvalitetnih nanokompozita kao što je epoksi grout.

Grafenski nanotrombociti poboljšavaju toplotne karakteristike ionskih nanofluida. Za najbolje rezultate disperzije, nanotrombociti su raspršeni ultrazvučno u nanofluid pomoću sonde tipa Hielscher UP400S.

Uzorak čistog BMIM-PF6 (lijevo) i ultrazvučno pripremljenog ionanofluida na 2% wt. (desno).
(Studija i slike: ©Alizadeh et al., 2018)

Informativni zahtev




Zabilježi naš Politika privatnosti.


Sonikatori visokih performansi za obradu grafenskih nanotrombocita

Hielscher Ultrasonics je lider na tržištu kada su u pitanju ultrazvučni sistemi visokih performansi za obradu nanomaterijala. Hielscher sonde se koriste širom sveta u laboratorijama i industrijskim okruženjima za različite primene, uključujući obradu grafenskih nanotrombocita.
Najsavremenija tehnologija, nemačka izrada i inženjering, kao i dugogodišnje tehničko iskustvo čine Hielscher Ultrasonics vašim omiljenim partnerom za uspešnu ultrazvučnu primenu.

Zašto Hielscher Ultrasonics?

 • visoka efikasnost
 • Najmodnija tehnologija
 • pouzdanost & robusnost
 • Prilagodljiva, precizna kontrola procesa
 • serija & U redu
 • za bilo koji volumen
 • inteligentni softver
 • pametne značajke (npr. programabilno, protokoliranje podataka, daljinsko upravljanje)
 • Lako i sigurno za rad
 • niska održavanje
 • CIP (čisto-na mjestu)

Dizajn, proizvodnja i konsalting – Kvalitet proizveden u Nemačkoj

Hielscher ultrazvučni sistemi su poznati po svojim najvišim standardima kvaliteta i dizajna. Robusnost i jednostavan rad omogućavaju nesmetanu integraciju naših ultrazvučnika u industrijske objekte. Teškim uslovima i zahtevnim okruženjima lako upravljaju Hielscher ultrazvučnici.

Hielscher Ultrasonics je ISO sertifikovana kompanija i stavlja poseban naglasak na ultrazvučnike visokih performansi sa najsavremenijom tehnologijom i jednostavnošću upotrebe. Naravno, Hielscher ultrazvučnici su usklađeni sa CE i ispunjavaju zahteve UL, CSA i RoHs.

Tabela u nastavku daje naznaku približan kapacitet prerade naših ultrasonicators:

Batch VolumenprotokPreporučeni uređaji
00,5 do 1.5mLN / A.VialTweeter
1 do 500ml10 do 200ml / minUP100H
10 do 2000mL20 do 400mL / minUf200 ः t, UP400St
00,1 do 20L00,2 do 4L / minUIP2000hdT
10 do 100l2 do 10L / minUIP4000hdT
15 do 150 l3 do 15 l/minUIP6000hdT
N / A.10 do 100L / minUIP16000
N / A.većiklaster UIP16000

Kontaktiraj nas! / Pitajte nas!

Traži više informacija

Molimo Vas da koristite obrazac ispod da zatražite dodatne informacije o ultrazvučnim procesorima, aplikacijama i ceni. Biće nam zadovoljstvo da razgovaramo o Vašem procesu sa Vama i da Vam ponudimo ultrazvučni sistem koji ispunjava vaše zahteve!









Molim vas, obratite se našem Politika privatnosti.


Ultrazvučni homogenizatori visoke smice se koriste u laboratoriji, klupi-vrhu, pilotu i industrijskoj obradi.

Hielscher Ultrasonics proizvodi ultrazvučne homogenizatore visokih performansi za miješanje aplikacija, disperziju, emulgaciju i ekstrakciju na laboratorijskim, pilotskim i industrijskim skalama.



Književnost/reference

Činjenice vredi znati

Grafenski listovi vs grafenske nanotrombocite

Grafenski listovi i grafenski nanotrombociti su grafitno izvedene nanostrukture. Tabela ispod ističe najistaknutije razlike između grafenskih listova i grafenskih nanotrombocita.
 

Diferencijacijagraphene plahteGrafenski nanotrombociti
StrukturaGrafenski listovi su obično jednoslojni slojevi grafena sa dvodimenzionalnom strukturom. Mogu biti veoma velike i kontinuirane, protežući se na makroskopska područja.Grafenski nanotrombociti su manji i deblji u odnosu na pojedinačne grafenske listove. Sastoje se od više slojeva grafena naslaganih jedan na drugi, formirajući strukture slične trombocitima. Broj slojeva u nanotrombocitu može varirati, ali je obično u rasponu od nekoliko do nekoliko desetina slojeva.
DebljinaTo su jednoslojne grafenske strukture, tako da su izuzetno tanke, obično debljine samo jednog atoma.Oni su deblji od jednoslojnih grafenskih listova jer se sastoje od više slojeva grafena složenih zajedno. Debljina grafenskih nanotrombocita zavisi od broja slojeva koje sadrže.
SvojstvaJednoslojni grafenski listovi imaju izuzetna svojstva, kao što su visoka električna provodljivost, toplotna provodljivost i mehanička čvrstoća. Oni takođe pokazuju jedinstvena elektronska svojstva, kao što su kvantni efekti zatvaranja.Grafenski nanotrombociti zadržavaju neke od odličnih osobina grafena, kao što su visoka električna i toplotna provodljivost, ali možda nisu izuzetni kao jednoslojni grafen u ovim aspektima zbog prisustva više slojeva. Međutim, oni i dalje nude prednosti u odnosu na tradicionalne karbonske materijale.
aplikacijeJednoslojni grafenski listovi imaju širok spektar potencijalnih primjena, uključujući elektroniku, nanokompozite, senzore i još mnogo toga. Često se koriste zbog svojih izuzetnih elektronskih svojstava.Grafenski nanotrombociti se koriste u različitim aplikacijama, kao što su ojačani materijali u kompozitima, mazivima, uređajima za skladištenje energije i kao aditivi za poboljšanje svojstava drugih materijala. Njihova deblja struktura olakšava raspršivanje u određenim matricama u odnosu na jednoslojni grafen.

Ultrazvuka visokih performansi! Hielscherov raspon proizvoda pokriva cijeli spektar od kompaktnog labaratorijskog ultrasonikatora preko klupa-top jedinica do puno-industrijskih ultrazvučnih sistema.

Hielscher Ultrasonics proizvodi ultrazvučne homogenizatore visokih performansi od laboratorija u industrijske veličine.


Biće nam drago da razgovaramo o vašem procesu.

Stupimo u kontakt.