Trách nhiệm xã hội của chúng tôi

Hielscher Ultrasonics và gia đình Hielscher cam kết mạnh mẽ với trách nhiệm xã hội trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. Đối với chúng tôi, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) có nghĩa là tiến hành kinh doanh một cách đạo đức và nhạy cảm với các vấn đề xã hội, văn hoá, kinh tế và môi trường.
Là một phần của hành vi đạo đức này trong kinh doanh và đời sống riêng tư, Hielscher hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nhân đạo trong công việc của họ.
Chúng tôi tự hào hỗ trợ các tổ chức sau: