مسئولیت اجتماعی ما

Hielscher Ultrasonics و خانواده Hielscher به شدت متعهد به مسئولیت اجتماعی در کسب و کار و زندگی شخصی هستند. برای ما، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به معنای انجام اخلاقی و حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی است.
Hielscher به عنوان بخشی از این اخلاق در زندگی تجاری و خصوصی، از سازمان های غیر دولتی انسانی در کار خود پشتیبانی می کند.
ما افتخار می کنیم که از سازمان های زیر حمایت کنیم: