BIOMAN – Ultrazvučna ultrazvuk biomase

  • Energija proizvedena iz biogas je jedan od najvažnijih obnovljivih izvora i uslovljena je snabdevanjem substriva i otpadnim materijalima kompatibilnim sa odgovornom upotrebom obradivih zemljišta i bezbednom proizvodnjom hrane i hrane.
  • BIOMAN je Projekat finansiran od EU za istragu nekoliko fizičkih i enmatnih strategija i tehnologije za biogas postrojenja.
  • Ultrazvuk električne energije je dokazani metod za poboljšanje varenje biomase i samim tim povećanje biogas prinosa u značajnoj meri.
Soniranost je dokazani predtretman da bi se unapredila varenje biomase

Biogas proizvodnja sa petlje za ponovno ubrizgavanje

BIOMAN

Biološki otpad, kao što su manir i poljoprivredna ostaci, nude obilni resurs za proizvodnju u Evropi i svetu. Međutim, s obzirom da ovi podstriti sadrže visoku količinu vlakna (5-80% sadržaja suve materije) sa niskim potencijalom metana, ekonomske prednosti za rad biogas biljke su često suviše niske da bi bile ekonomski profitabilne, zbog niskog biogas prinosa na ton. Da bi se poboljšao biogas prinos, pretretmani (npr. mehanička, toplotna, hemijska i biološka), pokazala se kao korisna (Angelidaki & Ahring, 2000; Uellendahl et Al., 2007). U projektu Biomana, koncept lečenja za petlju ponovnog injekcije je pod istragom sa ciljem da se poveća biogas prinos po tone otpada, sa preduslovom da prednosti lečenja premašuju operativne troškove kako bi se obezbedila ekonomičnost Održivost.
BIOMAN će za niz malih i srednjih preduzeća razvijati fizičke i enmatske strategije za tretman i tehnologiju za biogas biljke. Time će se konzorcijumu koji su članovi MSP-a omogućiti da donose kompletna rešenja tržištu i omoguće poljoprivrednom sektoru da vode biogas biljke direktno na stočarstvo i slamku.

Petlje za ponovno ubrizgavanje

"Reinjekcija" je za proizvodnju biogas od jogunaste low-energetskih substrata sa visokim sadržajem lignocelulose kombinovanjem asortimana mehaničkih i enmatic tretmana, pogledajte na slici 1. Redukcija, ultra Sound i enmatic tretmani su tehnologije koja će se koristiti u petlji i biće primenjena na prekopno i deformirano biomasu pre recirkulacije prema biogas reaktoru i ključni fokus je ukupna ekonomska održivost ( Uellendahl et Al. 2013).

Priznanje

BIOMAN finansira sedmi okvirni program Evropske Unije kojim rukovodi REA – Agencija za istraživanje: (FP7/2007-2013) prema ugovoru o Grant N0 FP7-MSP-2012, 315664, “BIOMAN”.

Контактирајте нас! / Питајте нас!

Bitte beachten sie unsere Datenschutzerklärung.


Контактирајте нас / Питајте за више информација

Разговарајте са нама о вашим захтевима за обраду. Ми ћемо препоручити најпогодније параметре подешавања и обраде за свој пројекат.

Molimo vas da zabeležite naše Правила о приватности.Литература / Референце

  • Uellendahl, H., Njoku, S.I., Kragelund, C., Ottosen, L., Ruiz, B. (2013). Jačanje ekonomije đubrivo biogas biljaka. Zbornik radova međunarodnog anaerobnog probnih simpozijuma na BiogasWorld 2013, April 23-25, Berlin.
  • Angelidaki, i. i Ahring, B. K. (2000): metode za povećanje biogas potencijala iz jogunaste organske materije koja se nalazi u manure. Vodene nauke & Tehnologija, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl, H., Mladenovska, Z. i ahring, B.K. (2007): vlažna oksidacija sirove mušije i "vlaknima": karakteristike koje utiču na efikasnost prelečenja za povećanje biogas prinosa đubrivo. Jedanaesti svetski kongres o Anaerobnom probavu, 23-27 septembar, 2007, Brisbejn, Australija.

Чињенице вреди знати

Biogas se sastoji od mešavine različitih gasova koji se proizvode zbog poremećaja organske materije u nedostatku kiseonika. Glavne komponente biogas su metane (CH4) i ugljen-dioksida (CO2). Biogas mogu da se proizvedu od sirovina kao što su poljoprivredni otpad, Manir, opštinski otpad, postrojenje za kanalizaciju, kanalizacija, zeleni otpad ili prehrambeni otpad. To je obnovljivi izvor energije i u mnogim slučajevima se vrši veoma mala ugljenika.
Pošto metane, hidrogen i ugljen-monoksid (CO) mogu da se okđiraju ili oksidiraju sa kiseonikom, biogas se koristi kao obnovljivi izvor energije. Ova energija se uglavnom koristi kao gorivo i za grejanje ili je pretvorena u gasnu mašinu na struju i grejanje.