Poupou – Vakai'i hono fakalelei'i 'o e polokalama fakakomipiuta

Poupou – Vakai'i 'o e fakamatala fakamuimuitaha he polokalama fakakomipiuta

Ha kasitoma si'i,
ʻe lava ke feʻunga hoʻo meʻangaue ultrasonic ke fai ʻaki ha polokalama fakakomipiuta taʻetotongi. Kapau ʻoku pehe, ʻoku mau fokotuʻu atu ke fakaʻaongaʻi ʻa e faingamalie ko ʻeni ke tauhi ai homou ʻiuniti ke ʻosi ki he ʻaho pea ke fakaʻaongaʻi ha ngaahi meʻa kuo fakaleleiʻi mo tanaki atu. Kapau ʻe fetuʻutaki atu ʻa Hielscher Ultrasonics pe ko ʻemau kautaha fakatau, kataki ʻo fakafonu ʻa e foomu ʻi lalo ke vakaiʻi, kapau ʻoku lava ke maʻu hoʻo device.
ʻoku ʻi ai ha ngaahi founga kehekehe, founga ʻe lava ke fakahoko ai ʻa e polokalama fakaleleiʻi ko ʻeni. Fakatatau mo hoʻo fakamatala, te mau fetuʻutaki atu kiate koe ʻi he ngaahi fakahinohino fakaikiiki. ʻe tokoniʻi ʻe heʻemau timi tokoni ʻa e ngaahi fakaikiiki fekauʻaki mo e fakaleleiʻi ʻo e polokalama.
Malo ʻaupito.Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.

Color touch display of ultrasonic device UP400St - Digital ultrasonic devices might be eligible for a software update. Please contact the Hielscher Ultrasonics support team!