Ko e founga ke Fakaleleiʻi ʻaki Electrode laa Fouling

Ko e Electrode fouling ko ha palopalema lahi ia ʻi he ngaahi founga electrochemical lahi pea ʻi electrochemical sensors. ʻE lava ke uesia ʻe Electrode fouling ʻa e ngaue mo e ivi feʻunga ʻo ha electrochemical toʻotoʻo. Ko e Ultrasonication ko ha founga lelei ia ke fakaʻehiʻehi mo toʻo electrode fouling.

ʻOku fakasiʻisiʻi ʻe Electrode fouling ʻa e fetuʻutaki fakatuʻasino ʻa e electrolyte mo e electrode ki electron feʻaveʻaki pea ko ia ʻoku ne fakasiʻisiʻi ʻa e vave ʻo e tali electrochemical. ʻOku faʻa adheres ʻa e fakafofonga fouling ki ha faʻunga pau ʻi he tafaʻaki electrode ko e ola ia ʻo hydrophilic, hydrophobic, pe electrostatic ngaahi fengaueʻaki ʻi he vahaʻa ʻo e fakafofonga fouling mo e electrode.

ʻOku kau ʻi he ngaahi founga Antifouling ʻa e liliu pe coating ʻaki ʻa e ngaahi naunau polymers pe kaponi, hange ko e kaponi nanotubes pe graphene, koeʻuhi ko honau feituʻu lahi, electro-catalytic, mo e fakafepaki fouling. Pe, meʻa nanoparticles lava ke ʻi ai ha ngaahi koloa antifouling fakataha mo electro ngaahi koloa catalytic mo e ʻuhila maʻolunga conductivity.

Ko e ultrasonic fakamisini ko ha founga ia ʻe taha antifouling.

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe ultrasonic hono ueʻi holo ʻo e antifouling ʻa e ngaahi peau lalahi mo malohi ʻi ha vai ke fakafaingofuaʻi pe fakaleleiʻi hono toʻo ʻo e kau fakafofonga fouling mei he tafaʻaki ki ʻolunga ʻi ha ultrasonically kuo fakamoʻui. Ko ultrasonic electrode fakamaʻa ko ha tekinolosia makehe ia ʻi heʻene malava ke toʻo fouling kau fakafofonga mei electrode tafaʻaki ki ʻolunga. ʻOku lava ʻe ultrasonic tekinolosia fakamaʻa ʻo hu ki loto mo fakamaʻa ha faʻahinga wetted electrode, kau ai ʻa e ngaahi luo kui, filo, mo e ngaahi takimamata ʻi he fukahi tahi.
Kuo hanga ʻe he ngaahi fie maʻu ke fakaleleiʻi electrode e maʻa ʻo tekeʻi ʻa e fakalakalaka ʻo ultrasonic tekinolosia ʻoku ne ueʻi holo. ʻI he ʻaho ni ʻoku malava pe ke ueʻi hake electrodes ʻi he tuʻo lahi ultrasonic pe ke ueʻi hake ʻa e vai ofi ki he electrode ki hono fakamaʻa ʻo e electrode.

Electrode e laa Antifouling

ʻI he antifouling fakahangatonu ʻo e electrode, ʻoku ʻave ai ʻa e malohi ultrasonic ki he huhuʻa ofi ki he electrode. ʻOku hanga ʻe he adsorbs huhuʻa ko ʻeni ʻo ʻave ʻa e malohi ultrasonic mo ʻave ha konga siʻi ʻo e malohi ko ʻeni ki he fukahi electrode, ʻa ia ʻoku toʻo ai ʻe he ultrasonic cavitation ʻa fouling. Ko hono fakalūkufuá, ko e founga ʻoku ʻikai fakahangatonu ko ʻení ko e "laine ʻo e ʻao" ʻi natula; ʻa ia, kuo pau ke ʻi ai ha faingamalie fakahangatonu ki he meʻa ʻoku ʻuli ke ola lelei.

Ultrasonic generator and transducer with electrically isolated ultrasonic probe as sono-electrode

Ultrasonic Electrode (Cathode) ki hono fakaʻaongaʻi ʻi sono-Electrochemistry

Fakaʻuhinga: Electrode Fouling
ʻOku fakamatalaʻi ʻe Electrode fouling ʻa e passivation ʻo ha electrode ʻe ha fakafofonga fouling ʻoku ne faʻu ha impermeable ʻoku fakautuutu ʻene impermeable ʻi he electrode. ʻOku faʻa hoko ʻa e fakafofonga fouling ko ha ola ʻo e tali electrochemical.

Tataki Electrode e laa Antifouling

ʻOku ʻomi ʻe Hielscher Ultrasonics ha palani makehe ultrasonic ke oloʻi electrodes fakahangatonu. ʻI he fokotuʻutuʻu ko ʻeni, ʻoku o fakataha hangatonu ai ʻa e ultrasonic tetetete ki he electrode. Ko ia ʻoku ʻave ai ʻa e malohi ultrasonic ki he feituʻu wetted electrode, ʻa ia ʻoku vave ai ʻa e ʻauha cavitation fuopotopoto ʻi he fetuʻutaki mo ha foʻi fukahi vai ʻoku ne ʻomi ha lolo malohi ki he fukahi tahi. Ko e ultrasonic jetting ko ha founga lelei ia ke fakaʻehiʻehi ai pea toʻo fouling.

Ke kole ha fakamatala lahi ange!

Kataki ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e foomu ʻi lalo, kapau ʻoku ke fie kole ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo hono toʻo ultrasonic ʻo electrode fouling. Te mau fiefia ke ʻoatu ha polokalama ultrasonic ki hoʻo ngaahi fie maʻu.

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Ngaahi mo'oni'i me'a 'oku mahu'inga ke 'ilo'i

ʻOku kau ʻi he ngaahi ola kehe ʻo e ultrasonic hono ueʻi holo ʻo ha polokalama electrochemical ʻa e:

  1. fakaleleiʻi hydrodynamics mo e fetuku lahi;
  2. uesia ʻa e tokanga gradients mo liliu ʻo kinetic regimes ʻaki ʻa e ola ʻo e founga mo e tali;
  3. sonochemical hono fakamalohia ʻo e ngaahi toʻonga ʻa ha faʻahinga kehekehe kuo ʻosi fakapolokalamaʻi electrochemically; mo e
  4. sonochemical hono ngaohi ʻo e faʻahinga ʻoku nau tali electrochemically ʻi he ngaahi tuʻunga ʻoku ʻikai malohi ai ʻa e polokalama fakalongolongo electrochemically.

Faʻahinga ʻo electrode Fouling

Fouling ko e ola ʻo e ngaahi fengaueʻaki hydrophilic ʻoku reversible ange ia ʻi fouling tupu mei hydrophobic ngaahi fengaueʻaki. Electrodes ʻi ha ngaahi feituʻu hydrophobic lahi ange, hange ko e kaponi-based electrodes te ne lava ʻo fakaʻaiʻai fouling maʻu hydrophobic ngaahi konga, hange ko e aromatic meʻa koʻeni, ʻakilotoa pe aliphatic meʻa koʻeni, pe polotini. ʻE lava foki ʻe he macromolecules totonu, hange ko e polotini mo e ngaahi naunau fakanatula kehe, ngaahi selo, konga toʻotoʻo, pe DNA/RNA ʻo fakatupu electrode fouling.

Ultrasonic Cathode and/or Anode in Batch Setup

Malohi maʻolunga 2000 Watts ultrasonic Cathode mo e/pe Anode ʻi he kulupu (batch) fokotuʻutuʻu