Tu'utu'uni totonu fakatautaha

Kuo fakatahataha'i e tu'utu'uni totonu fakatautaha ko 'eni ke tokoni'i lelei ange 'a kinautolu 'oku tokanga ki he founga 'enau ' fakatautaha 'a e fakamatala’ (PII) 'oku faka'aonga'i 'i he 'Initaneti. PII, hange ko hono fakamatala'i 'i he U.S. malu'i fakafo'ituitui fono mo fakamatala e malu, ko ha fakamatala 'e lava ke faka'aonga'i 'i hono ngaahi pe mo ha fakamatala kehe ke ke 'ilo'i, fetu'utaki ki he, pe kumi ha tokotaha tautaha, pe ke nau feinga ke 'ilo'i ha taha fakafo'ituitui 'i he kakano. Kataki 'o lau hotau tu'utu'uni totonu fakatautaha faka'initaneti Fakalelei ke ma'u ha mahino lelei 'o e founga tau tanaki, faka'aonga'i, malu'i pe ka 'ikai tokanga'i ho'o fakatautaha 'a e fakamatala 'o fakatatau ki he'etau uepisaiti.

Ko e ha e fakamatala fakatautaha 'oku mau tanaki mei he kakai 'o 'a'ahi ki hotau blog, ko e uepisaiti pe e app?

'O 'imeili 'i he taimi 'oku 'ota pe lesisita 'i he saiti 'etau, pea ka fe'unga, 'e lava ke kole ke ke fakahu mai ho hingoa, tu'asila, fika telefoni pe ko ha ngaahi fakaikiiki kehe ke tokoni atu 'i ho'o a'usia.

'I he taimi 'oku tau tanaki ha fakamatala?

'Oku mau tanaki 'a e fakamatala mei he 'oku ke 'i he taimi 'oku fai ai 'e he ke fakafonu ha foomu pe fakahu 'a e fakamatala 'i he saiti 'etau.

Te tau faka'aonga'i fefe 'a e fakamatala ki ho'o?

'E lava ke tau faka'aonga'i 'a e fakamatala 'oku tau tanaki meiate koe 'i he taimi 'oku fai ai 'e he ke lesisita, ke fakatau, hu koe'uhi ko hotau ongoongo, tali ki ha savea pe fakamaketi 'a e fetu'utaki, fanifo 'i he uepisaiti, pe faka'aonga'i ha ngaahi me'a kehe 'o e saiti 'i he ngaahi founga ko 'eni:
Ke muimui'i kinautolu hili e fetohi'aki (mo'ui fetalanoa'aki, 'imeili pe telefoni faka'eke'eke)

Te tau malu'i fefe ho'o fakamatala?

'Oku 'ikai ke tau faka'aonga'i laveangofua hono scan mo e/pe hono scan ke PCI 'a e ngaahi tu'unga mo'ui.
Tau 'omi pe 'a e ngaahi fakamatala mo e fakamatala. Na'e 'ikai ke tau teitei kole ko e fika kaati fakamo'ua.
'Oku tau faka'aonga'i hono scan angamaheni Malware.

'Oku ma'u ia 'i he tu'a 'o e netiueka malu ho'o fakamatala fakatautaha pea 'oku 'ata 'e ha ni'ihi tokosi'i 'o e kakai 'oku nau ma'u 'a e totonu ke makehe 'a e hu ki he polokalama pehee, pea 'oku fie ma'u ke tauhi 'a e fakamatala 'oku 'ikai fakahahaholo pe. 'Ikai ngata ai, kotoa 'o e fakamatala ongo'ingofua/fakamo'ua ke tokonaki ko e founga 'o fakafou 'i he tekinolosia 'o e malu Socket fakatoka (SSL).
Tau fakahoko ha ngaahi kehekehe 'o e ngaahi fakafuofua'i 'o e malu'i 'i he taimi 'oku fai ai 'e he ha ngaue 'i he polokalama 'o fakahu, fakahu, pe hu 'a 'enau fakamatala ki he tauhi ma'u 'a e malu 'o e fakamatala fakatautaha ho'o.
Ngaahi fehu'aki fakapa'anga kotoa pe 'oku ngaue ki ai 'o fakafou 'i ha tauhi matapa ia pea 'oku 'ikai tauhi pe ngaue ki ai 'i he'etau servers.

'Oku tau faka'aonga'i 'a e 'kukisi'?

'Io. Kukisi 'oku si'isi'i 'a e ngaahi faile 'e ha saiti pe hono ma'u'anga tokoni 'ave ki ho'o komipiuta hard drive 'o fakafou 'i ho'o Web browser ('o kapau te ke tuku ki ai) 'oku ne faka'ata 'a e he 'a e saiti pe 'a e ma'u'anga tokoni 'o e ngaahi founga ke fakatokanga'i ho'o browser mo e kapa mo manatu'i 'a e ngaahi fakamatala. Hange ko 'eni, tau faka'aonga'i 'a e cookies ke tokoni ke tau manatu'i mo fakahoko e ngaahi me'a 'i ho'o saliote fakatau. 'Oku faka'aonga'i foki ia ke tokoni'i kitautolu ke mahino 'a ho'o fie ma'u makatu'unga 'i he 'ekitiviti 'o e kimu'a pe lolotonga 'o e saiti, 'a ia 'oku ne faka'ata kitautolu ke 'oatu ha ngaahi tokoni lelei ange. Tau toe faka'aonga'i 'a e cookies ke tokoni'i kitautolu ke fakatahataha'i 'a e ngaahi fakamatala aggregate kau ki he saiti me'alele mo e saiti fengaue'aki koe'uhi ke tau lava ke foaki 'a e ngaahi a'usia lelei ange 'o e saiti mo e ngaahi me'angaue 'i he kaha'u.

Tau faka'aonga'i 'a e cookies ke ne fakatahataha'i 'a e ngaahi fakamatala aggregate kau ki he saiti me'alele mo e saiti fengaue'aki kae lava ke ne 'oatu e ngaahi a'usia lelei ange 'o e saiti mo e ngaahi me'angaue 'i he kaha'u. Te tau lava foki 'o faka'aonga'i ha ngaahi tokoni falala'anga 'o e fa'ahi hono tolu 'oku ne muimui'i 'a e fakamatala ko 'eni koe'uhi ko kitautolu.

Te ke lava ke fili ke ma'u ho'o komipiuta 'oku fakatokanga atu 'i he taimi kotoa pe 'oku 'oatu ha cookie, pe te ke lava ke fili ke tamate'i 'a e pisikete kotoa pe. Ke fai 'eni 'o fakafou 'i he fokotu'utu'u ho'o browser. Talu mei he taimi 'oku ki'i kehe 'a e browser, sio 'a ho'o browser tokoni Menu ke ako 'a e founga totonu ke liliu 'a ho'o kukisi.
Kapau te ke tafoki kukisi atu, he 'ikai ke ne uesia 'a e a'usia 'a e tokotaha ngaue.

Fakamatala kakato 'o e fa'ahi hono tolu

'Oku 'ikai fakatau, fakafetongi pe ka 'ikai 'ave (transfer) ki ha ngaahi fakafiefia 'i tu'a ho fakamatala fakatautaha ngofua.

Fehokotaki fa'ahi tolu

'Oku 'ikai ke tau fakakau pe 'oatu 'a e ngaahi koloa 'o e fa'ahi hono tolu pe ngaue 'i he'emau uepisaiti.

Google

'E lava ke mahino ai 'a e ngaahi fie ma'u ki ai 'a e tu'uaki 'a e Google 'e he Ngaahi tefito'i mo'oni 'o e tu'uaki 'o e Google. 'Oku nau fokotu'u 'i he feitu'u ke 'omi ha me'a lelei ma'a e ni'ihi 'oku nau faka'aonga'i.
'Oku tau faka'aonga'i 'a e Google AdSense tu'uaki 'i he'emau uepisaiti.
Google, ko e tokotaha fakatau koloa ha fa'ahi hono tolu, 'oku faka'aonga'i 'e he pisikete ke tauhi 'a e ngaahi tu'uaki 'o 'etau uepisaiti. 'Oku hanga 'e he faka'aonga'i e Google 'o e cookie TAATI 'o 'ai ia ke tauhi 'a e ngaahi tu'uaki ki hotau kau faka'aonga 'oku makatu'unga 'i he 'a'ahi ki mu'a ki he'etau saiti mo e ngaahi feitu'u kehe 'i he 'Initaneti. Kau ngaue he polokalama 'e lava ke ta'ofi atu 'o hono faka'aonga'i 'o e cookie TAATI 'e 'a'ahi ki he Google tu'uaki mo e tu'utu'uni ki he netiueka 'a e fiemalie.
Kuo tau fakahoko 'a e ngaahi me'a ko 'eni: Demographics mo e lipooti 'o e me'a 'oku manako ai
Tau, fakataha mo e tu'uaki 'o e fa'ahi hono tolu hange ko e Google faka'aonga'i 'uluaki-paati kukisi (hange ko e kukisi Google Analytics) mo e kukisi fa'ahi hono tolu (hange ko e cookie DoubleClick) pe kehe ongo fa'ahi hono tolu fakataha ke fakatahataha'i 'a e fakamatala fekau'aki mo e ngaue 'i he polokalama 'a e ngaahi fengaue'aki mo e tu'uaki 'o e ongo mo e ngaahi tu'uaki tokoni 'a e ngaue 'i he'enau fekau'aki mo ki he'etau uepisaiti.
Opting 'a e:
'E lava ke fokotu'u 'e he kau ngaue he polokalama 'a e fie ma'u ki he founga Google faka'ali'ali atu 'e 'a ke ke faka'aonga'i 'a e peesi Google tu'uaki Settings. Kamata'i, 'e lava ke ta'ofi 'e he 'a'ahi ki he netiueka tu'uaki he polokalama ta'ofi atu he peesi pe 'aki hono faka'aonga'i e Google Analytics ta'ofi 'a e Browser tanaki atu 'i he.

Ngaue malu'i 'o e tau'ataina fakafo'ituitui 'i he 'Initaneti California

Ko e 'uluaki fono ia 'o e tu'unga 'i he pule'anga ki he fie ma'u 'e he uepisaiti fakakomesiale mo e ngaahi ouau 'i he 'Initaneti ke fokotu'u ha tu'utu'uni totonu fakatautaha faka'initaneti 'a e CalOPPA. A'u ki ai 'a e fono 'oku ope atu foki Kalefonia ke fie ma'u 'e he tokotaha pe kautaha 'i he 'Iunaiteti Siteiti (pea mo conceivably e mamani) 'a ia 'oku ngaue 'aki 'a e ngaahi uepisaiti ko hono tanaki 'o e tonu 'a e fakamatala mei he consumers 'o e California ke fakapipiki 'a e ha mahino fakatautaha Ko e tu'utu'uni 'i hono uepisaiti 'oku pehe tofu pe 'a e fakamatala 'oku tanaki mo ia ha ni'ihi fakafo'ituitui pe ngaahi kulupu pea vahevahe ia mo kinautolu. – Vakai ki ha me'a lahi ange 'i he: https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Fakatatau ki he CalOPPA, 'oku tau loto lelei ke e me'a ko 'eni:
Kau ngaue he polokalama 'e lava ke 'a'ahi ki he saiti 'etau fakapulipuli.
'I he taimi 'oku fakatupu ai 'a e tu'utu'uni totonu fakatautaha ko 'eni, tau 'e tanaki atu ha fehokotaki'anga ia 'i hotau 'api ko e peesi pe ko ha si'isi'i taha, 'i he peesi 'uluaki mahu'inga hili 'a e hu ki he'etau uepisaiti.
'Oku kau 'i hotau fehokotaki'anga 'o e tu'utu'uni totonu fakatautaha faka'initaneti 'a e fo'i lea ko e ' Privacy’ pea 'oku faingofua 'e lava ke ma'u ia 'i he peesi fakamahino'i 'i 'olunga.

'E fakaha atu ha ngaahi liliu 'o e tu'utu'uni totonu fakatautaha:
'I he 'etau peesi ki he tu'utu'uni totonu fakatautaha
'E lava ke liliu ho'o fakamatala fakatautaha:
'Imeili mai

'Oku tokanga'i fefe 'a e 'oku 'ikai hala ha ngaahi faka'ilonga 'i hotau feitu'u?

Tau fakalangilangi'i ha ngaahi faka'ilonga 'oku 'ikai hala pea 'oku 'ikai totonu, to kukisi, pe faka'aonga'i 'a e tu'uaki ko e taimi ko e konga 'o e browser 'oku 'ikai hala (DNT) 'i he feitu'u.

'Oku faka'ata 'e he saiti 'etau lekooti e fakae'ulungaanga 'o e fa'ahi hono tolu?

'Oku mahu'inga ke fakatokanga'i 'oku 'ikai ke tau faka'ata 'a e lekooti e fakae'ulungaanga 'o e fa'ahi hono tolu foki

COPPA (fanau totonu fakatautaha 'i he 'Initaneti malu'i ngaue)

'I he taimi mai ko ia ki hono tanaki 'o e fakamatala fakatautaha mei he fanau ta'u si'i hifo he ta'u ta'u 13, 'a e fanau 'i he 'Initaneti ki he totonu fakatautaha malu'i ngaue (COPPA) 'oku fokotu'u matu'a mapule'i. Ko e fekau fetulolo fefakatau'aki, 'Iunaiteti Siteiti’ enforces ko e pule 'o e COPPA, 'a ia 'oku 'ikai fakaha mahino mai ko e ha e kakai 'o e ngaahi uepisaiti 'a e tau'ataina malu'i 'o e koloa, pea kuo pau ke fai 'a e ngaahi tokoni 'i he 'Initaneti ke malu'i e totonu fakafo'ituitui 'a e fanau pea mo e malu 'i he 'Initaneti.
Tau 'ikai fakahangatonu tu'uaki atu ke e fanau si'i hifo he ta'u ki he ta'u 'e 13 'oku motu'a.

Ngaahi founga ngaue 'a e fakamatala totonu

Na'e fa'u 'e he fakamatala hoihoifua-ngaahi tefito'i mo'oni e ngaahi founga ngaue 'a e huitu'a 'o e lao ki he totonu fakatautaha 'i he 'Iunaiteti Siteiti pea kuo fakahoko 'a e ngaahi fakakaukau 'oku nau fakakau ko ha fatongia mahu'inga 'i hono fakatupulaki 'o e ngaahi lao malu'i fakamatala he funga 'o e mamani. 'Oku mahu'inga ke talangofua ki he ngaahi lao kehekehe 'o e fakatautaha malu'i e fakamatala fakatautaha 'a e mahino e hoihoifua fakamatala akoako fakahoko e ngaahi tefito'i mo'oni mo e founga 'oku totonu ke nau fakahoko.

Kae lava ke fenapasi e ngaahi to'onga faka'ofo'ofa 'o e fakamatala te tau to'o 'a e ongo'ingofua ai 'a e ngaue ko 'eni, 'oku totonu ke ha maumau'i 'o e ngaahi fakamatala hoko:
'E tau fanongonongo atu he 'imeili 'i loto 'i he 'aho 7 'o e pisinisi
Te tau fakaha ki he kau faka'aonga 'o fakafou 'i he fanongonongo 'i he saiti 'i loto 'i he 'aho 1 'o e pisinisi

Tau loto fiemalie foki ke e fakafo'ituitui Redress tefito'i mo'oni 'a ia 'oku fie ma'u ke ma'u 'e he ni'ihi fakafo'ituitui 'a e totonu ke tulifua fakalao 'a e lava 'o fakamalohi'i 'a e ngaahi totonu ki he kau tanaki 'o e fakamatala mo e processors 'oku 'ikai ke nau talangofua ki he fono. 'Oku fie ma'u 'e he tefito'i mo'oni ko 'eni 'oku 'ikai ngata pe kuo lava 'o fakamalohi'i 'a e ni'ihi fakafo'ituitui ngaahi totonu 'a e fakamatala 'a e kau ngaue he polokalama, ka 'oku ma'u foki 'e he ko e ni'ihi fakafo'ituitui ko ia 'a e tu'ulutui ke ngaahi fakamaau'anga pe 'a e ngaahi kautaha fakapule'anga ke fakatotolo'i mo e/pe kimautolu 'iaki 'e processors 'o e fakamatala.

Lava 'o SPAM ngaue

Ko ha fono 'e fokotu'u 'e he ngaahi lao ki he 'imeili fakakomesiale, fokotu'u 'a e ngaahi fie ma'u ki ha ngaahi popoaki fakakomesiale, 'oku 'omi 'e kinautolu 'oku nau ma'u e totonu ke ma'u 'a e 'imeili 'oku ta'ofi mei he 'oku 'oatu ia kiate kinautolu, pea mo e 'ikai fakaha mahino mai 'a e faingata'a 'o e ngaahi tautea ki hono maumau'i 'a e ngaue ke lava 'o SPAM.
'Oku mau tanaki ho'o tu'asila 'imeili 'i he fakahokohoko tosend e fakamatala, tali 'a e faka'eke'eke, mo e/pe kehe ngaahi kole pe ngaahi fehu'i

Ke hoko 'o fakatatau mo e CANSPAM, 'oku tau loto fiemalie ki he ngaahi me'a ko 'eni:

  • 'Ikai ke faka'aonga'i 'a e ngaahi kaveinga 'oku loi pe taki hala'i pe 'imeili ki he tu'asila.
  • Feinga ke 'ilo'i 'a e popoaki hange ko ha 'asi tu'uaki 'i ha founga lelei.
  • Fakakau e tu'asila fakatu'asino ki he hetikuota 'o e 'etau pisinisi pe e saiti.
  • Vakai'i 'a e fa'ahi hono tolu 'imeili fakamaketi 'a e ouau 'o e talangofua 'a e fanau, kapau 'oku faka'aonga'i 'a e taha.
  • Faka'apa'apa'i vave 'a e ngaahi kole 'oku ta'ofi-tu'a/to'o e ngaahi totongi.
  • Tuku ki he kau faka'aonga ke to'o e ngaahi totongi 'aki hono faka'aonga'i 'a e fehokotaki'anga 'i lalo 'i he 'imeili takitaha.

Kapau 'e lava ke ke 'imeili mai kiate kimautolu 'i ha fa'ahinga taimi pe te ke loto ke to'o e ngaahi totongi mei hono ma'u 'a e 'imeili he kaha'u, 'i he info@hielscher.com mo e tau 'e vave taha to'o atu 'a kimoutolu mei he kotoa e ngaahi fetohi'aki.

Fetu'utaki mai kiate kimautolu

Kapau 'oku 'i ai ha fehu'i fekau'aki mo e tu'utu'uni totonu fakatautaha ko 'eni, 'e lava ke ke fetu'utaki ki kitautolu 'o faka'aonga'i 'a e fakamatala 'i lalo.

Hielscher Ultrasonics GmbH
Oderstr. 53
145131 Teltow, Siamane
info@hielscher.com
www.hielscher.com

Fakatonutonu fakamuimui 'i Me, 24 2018.

Faka'ilonga 'o e Ultrasonics 'o e Hielscher