Founga Toʻo hingoa lelei taha ki he ngaahi meʻa ʻoku Botanical ke fai

ʻoku ke fekumi ki ha ngaahi fokotuʻu ke toʻo e ʻuli mo falalaʻanga ke ʻomai ha ngaahi meʻa ʻoku botanical maʻolunga? Te ke lava ke maʻu heni ha fakafehoanaki ʻo e ngaahi founga toʻo hingoa angamaheni ʻo kau ai ʻa ultrasonic toʻo hingoa, supercritical CO2 toʻo ʻaki e ʻuli, ethanol toʻo hingoa, maceration ʻi he niʻihi kehe mo honau ngaahi lelei pea pehe ki he ngaahi palopalema.

Ko e ha ʻa e ngaahi Botanical ʻoku toki ha?

Botanicals hange ko e lau ʻa e lau, ko e ngaahi matalaʻi ʻakau, ko e tupu, ngaahi aka, mo e kili, ʻoku ʻi ai ʻa e ivi ʻo e ngaahi meʻa bioactive me'a ko'eni (phyto-kemikale), ʻa ia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi he meʻakai mo e inu, meʻakai fakalahi, therapeutics mo e pharmaceuticals pea pehe ki ha ngaahi meʻa ʻoku ʻikai fakaʻaongaʻi. Ko e ngaahi fakatata mahuʻinga ʻo e ngaahi botanical ko ʻeni ʻoku antioxidants, vaitamini (e.g. vaitamini A, f, i, K; B vaitamini), polotini (e.g. hemp, soy), polyphenols, flavonoids, terpenes, cannabinoids (e.g. ku BD. m. m. M.nai, (e.g. ʻomeka-oligosaccharides mei he ngaahi tengaʻi louʻakau pe ko e lipids tengaʻi ʻakau).
ʻoku Antioxidants hoko ko ha founga maluʻi malohi ʻoku ne taʻofi ʻa e ngaahi selo ʻo e sino mei he toulekeleka, loto mafasia, niumonia pupula mo e mahaki. ʻoku toe fakahaaʻi foki ʻe he fakatotolo ʻe lava ʻa e antioxidants ko ia ʻo tokoni immun enhancer mo fakaʻaliʻali ha ngaahi kelekele ʻo e kanisaa. ʻikai ngata ai, ʻoku hanga ʻe antioxidants ʻo taʻofi ʻa e oxidation ʻo e koloa pea fakaloloa leva ʻa e tuʻunga malu mo e moʻui. Ko ia ai, ʻoku tanaki atu ʻa e antioxidants ki ha ngaahi meʻakai mo e inu lahi, hono fakalahi, therapeutics pea mo ha ngaahi naunau ʻoku ʻikai ʻuhinga. Ko e ngaahi fakatata mahuʻinga ʻaupito ʻo e antioxidants ʻoku vaitamini ko E (α-tocopherol), vaitamini C (ascorbic ʻesiti), beta-carotene mo e glutathione.
ʻe lava ke maʻu ʻa e Antioxidants mo e me'a ko'eni kehe mei he ngaahi naunau fakanatula hange ko e botanicals pe algae pe artificially synthesised. Ko Bioactive me'a ko'eni, ʻa ia ʻoku toʻo mei ha maʻuʻanga fakanatula, fakahaaʻi ha bioavailability maʻolunga ange, bioaccessibility pea toe lahi ange potency. Ko ia ai, ko e ngaahi fakalahi ʻo e tuʻunga lelei ʻa e phyto ʻoku ngaue ʻaki ia.

Toʻo e ʻuli mei he ngaahi ʻata ʻoku lelei ʻaupito mei he Botanicals

ʻoku mahuʻinga ʻa e botanical ʻoku ʻikai ngata ʻi he ngaahi meʻa ʻoku ke fakamahuʻingaʻi (ʻa e naunau), ka ʻoku mahuʻinga foki mo e founga hono toʻo e ʻuli. ʻoku ʻikai fuʻu mahino ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻomi ʻe he ʻakau, pea ko hono ʻuhinga ʻoku nau fakasiʻisiʻia e ʻea. Ko ia ʻoku mahuʻinga ke fili ha founga ʻikai ke mapuleʻi ai e ʻuli.
Ko hono fili ʻo e meʻa toʻo ʻuli ko ha meʻa mahuʻinga ia ʻe taha, ʻa ia ʻoku ne takiekina e tuʻunga ʻo e meʻa naʻe fakamatala ki ai. Solvents hange ko e hexane, methanol, butane mo e ngaahi kemikale fefeka kehe ʻo nau lava ʻo fakaʻuliʻi ʻa e konga naʻe toʻo. Neongo ʻoku toʻo e solvents hili hono toʻo e ʻuli, ka ʻe lava ke maʻu e lahi ia ʻo e ʻuli solvents ʻi he fakamatala fakaʻosi. ʻoku malu ʻa e vai, kava malohi, ethanol, glycerine pe vesitapolo lolololo pea ʻoku ʻikai ke ne tali ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai inu.

'Oku fakahaa'i ultrasonic to'o hingoa (humulus lupulus) 'i he fo'i vitio ko 'eni. 'Oku 'i ai 'a e ultrasonicator UP200Ht caryophyllene mo e ngaahi me'a ko'eni kehe 'oku 'i ai.

Ultrasonic Botanical toʻo ʻuli mo e UP200Ht

UP400St - malohi misini to'o 'uli ultrasonic. (Lomi'i ke fakalahi!)

Botanical toʻo hingoa ʻaki e ultrasonicator UP400St

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.ʻOku laukau ʻaki ʻe Hielscher Ultrasonics ke hoko ko e hoa ʻo ʻIteni ʻatakai, ko ha paionia ʻi he maketi ki ha ngaahi founga toʻo hingoa mo ha ʻalaha fakanatula lelei mo flavors.
ʻOku specialised ʻa e ʻatakai ʻo ʻIteni ʻi hono ngaohi botanical ngaahi meʻa ki he ʻalaha, flavourings, cosmetics mo hono fakalahi.
ʻI he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻe he ʻatakai ʻo ʻIteni ʻa e ngaahi founga toʻo ʻuli hange ko e fakaʻata mo e kaunga-fakakaumeʻa, ʻikai ko ha solvents ʻoku ʻikai kona, ʻoku fakatou foʻou mo lelei ange ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻomi.
ʻI heʻene tanaki ha taukei makehe ʻi botanical ngaahi polokalama toʻo hingoa, ʻoku toe ʻomi foki ʻe he ʻatakai ʻo ʻIteni consultancy ngaue tokoni ki he kau fakaʻaongaʻi mo e kau faʻu koloa ʻe tolu.
ʻAʻahi ki he uepisaiti ʻa e ʻatakai ʻo ʻIteni ke ʻilo lahi ange ki heʻenau koloa mo e ngaue!
to'o e 'uli ultrasonic Maceration CO SITEIKI2 To'o e 'uli Soxhlet Percolation
Totongi hono mo'ua fenapasi mo ha meimei Solvent vai, aqueous mo e ʻikai aqueous solvents CO SITEIKI2 vai, aqueous mo e ʻikai aqueous solvents Ngaahi koa fufulu
Mafana 'o e 'ea toʻo ʻuli,
fakavaha ʻo e ʻea
takai 'a ʻi he vela takai e ʻea,
ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi e vela
ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi
mafana ʻo e 31 ° c
teke malohi , atmospheric pe
malava ʻa e teke malohi
atmospheric atmospheric atmospheric malohi lahi ʻaupito
(maʻolunga ange ʻi he malohi mahuʻinga ʻo e pa 74)
Taimi ngaue vave tuai ʻaupito tuai tuai ʻaupito liliu
Lahi ʻo e Solvent maʻulalo
kavenga ʻoku maʻolunga hono ngaahi naunau
ʻi he Solvent, tautautefito ki he taimi ʻoku tafe
ʻoku fakaʻaongaʻi e fokotuʻutuʻu ko ʻeni
lahi liliu lahi lahi ʻo e
Supercritical CO2
Polarity ʻo e fakamatala fakanatula fakafalala ki he Solvent;
Ko e fakamatala ki ha ngaahi konga ʻoku ʻikai ke feʻauʻauhi mo Pola
me'a ko'eni, ko ha toʻo ʻuli
ʻoku fokotuʻu atu ke fakaʻaongaʻi ha solvents ʻe ua
fakafalala ki he Solvent fakafalala ki he Solvent fakafalala ki he Solvent fakafalala ki he faingataʻa
(ʻi he ngaahi teke malohi ange)
Ofeʻingofua/Scalability ki he kulupu (batch) kuo toʻo e ʻuli mo e Tuhituhi,
ngaahi scalability
toʻo hingoa pe,
fakangatangata pe scalability
toʻo hingoa pe,
fakangatangata pe scalability
toʻo hingoa pe,
fakangatangata pe scalability
toʻo hingoa pe,
ha telinga scalability,
fakatau mamafa ʻaupito
Ngaahi lelei ʻo ultrasonic Toʻo hingoa ʻi ha kiʻi Hila:

 • 'omi ma'olunga
 • Ko e tu'unga ma'olunga
 • Mekehe 'a e tu'unga kakato
 • Ko e founga vave
 • Fenapasi mo ha fa'ahinga Solvent
 • Faingofua mo malu ke ngaue
 • ngaahi scalability
 • 'atakai anga fakakaume'a
 • ROI 'o e 'aukai

Ko e ha 'a e founga 'oku ngaue ai 'a Ultrasonic to'o e 'uli?

ʻoku makatuʻunga ʻa e toʻo hingoa ultrasonic ʻi he tefitoʻi moʻoni ngaue ʻo e ultrasonic/cavitation pea ko ha faitoʻo fakamisini. ʻoku tatau pe ia mo e mixer tumuʻaki, ko ha ultrasonicator ʻoku ne fakatupu ha ivi malohi he tumuʻaki ʻo e ngaahi meʻangaue fakamisini. Ko ultrasonic toʻo ʻa e ʻuli ko ia ʻoku ʻikai ke mapuleʻi, ko e founga ia ʻoku ʻikai ke totongi ʻaki e kemikale.
Ko e ha 'a e Cavitation 'oku na fakatou? – ʻoku hoko ʻa e cavitation pe ultrasonic ko e taimi ʻoku maʻolunga ai hono malohi, The UIP4000hdT is a 4000 watts powerful ultrasonic inline disperser.Ko e ngaahi peau faka'ata ʻoku nau fakataha hake ki ha slurry ʻoku ʻi ai ʻa e botanical naunau ʻi ha vai huhuʻa (Solvent). ʻoku tautau ʻa e ngaahi peau ultrasonic malohi ʻi ha fekumi ultrasonic processor ki he botanical slurry. ʻoku lahi e feʻaluʻaki ʻa e ngaahi peau faka'ata ʻoku ne teke holo ʻa e tahi hou/ngaahi siakale ʻo e mafasia, ʻa ia ʻoku iku ia ki he ongo cavitation. ʻoku taki atu ʻe he cavitation ʻa e ultrasonic pe ko ha ngaahi tuʻunga fakatuʻutamaki ʻo hange ko e teke malohi differentials mo e tumuʻaki ʻo e ngaahi ivi takiekina maʻolunga. Ko e taimi ʻoku cavitation ai ʻa e fuopotopoto implode ʻi he fukahi solids (hange ko e ngaahi momoʻi meʻa, ʻakau ko e ngaahi selo, ko e ngaahi konga ʻo e sino, ʻa e ngaahi pomu.), ʻoku hanga ʻe he ngaahi vakapuna Micro mo e Inter-particlular fo'i fakatu'utamaki na'e ʻo tohoakiʻi mai ʻa e ngaahi nunuʻa hange ko e ʻuli, sonoporation (ko e maumau hono ʻo e holisi mo e membranes toʻotoʻo ʻikai ngata ai, ʻoku fakatupu ʻe he implosion ʻo e leta cavitation e ngaahi meʻa fakamitia ʻa e turbulences mo hono ngaueʻi holo, ʻa ia ʻoku ne tuʻuaki ʻa e lahi ʻo e paʻanga ʻi he tafaʻaki ʻo e Interior mo e ngaahi meʻa fekauʻaki mo e ngaahi Solvent. Ko e ultrasonic irradiation ko ha founga lelei ʻaupito ia ke fakaleleiʻi ʻaki hono feʻaveʻaki lahi ʻo e paʻanga, koeʻuhi he ko e ngaahi ola ʻo e cavitation pea mo e meʻa ʻoku fekauʻaki mo ia ʻi he ngaahi me'a kehe ʻo e ngaahi vakapuna seti, micros mo lahi ʻi he naunau ʻo e ngaahi holisi toʻotoʻo kimui ai.
ʻe fie maʻu ha intensities maʻolunga, hange ko e ultrasonic hono toʻo e ʻuli, hange ko e ngaahi selo ʻo e pesi, hange ko e ngaahi loki ki he ʻakau fekefeka pe ko ha naunau maʻolunga cellulose. ʻe lava ke fakatupu ʻe he fekumi-Type ultrasonicators ha amplitudes maʻolunga ʻaupito, ʻa ia ʻoku fie maʻu ke fakatupu ha meʻa ʻoku malohi cavitation. Hielscher ultrasonic ʻoku ngaue lahi ultrasonic Semipuu, ʻa ia ʻe faingofua pe hono faʻu amplitudes 200 μm ʻi he 24/7 hokohoko atu e ngaue. Pea naʻa mo e amplitudes maʻolunga ange, ʻoku ʻoatu ai ʻe he Hielscher ha sonotrodes maʻolunga ʻo e amplitude (probes).
'Oku ngaue 'aki Pressurizable ultrasonic toe kau atu mo e ngaahi selo ke fakalahi 'a e cavitation. 'I he lahi ko ia e ngaahi faingata'a, 'oku faka'au ke toe fakatupu 'auha e cavitation mo cavitational e tumu'aki pea toe lelei ange ai e ngaahi ola 'o e ultrasonic to'o hingoa.

Toʻo mei he Phyto-kemikale mo e Bioactive me'a ko'eni mo Sonication

ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e toʻo hingoa ultrasonic ke tukuange pea mavahe mei ai ha ngaahi bioactive me'a ko'eni kehekehe lahi (ʻa ia ʻoku ui ko e ngaahi kemikale kuo fakangofua) mei he botanicals.
ʻoku ʻoatu ʻe he lisi ʻi lalo ha kiʻi vakai fakalukufua ki ultrasonically phyto-ʻu kemikale:

Solvents ke Fakaʻaongaʻi ki he Toʻo ultrasonic e ʻuli

ʻoku fenapasi ʻa e toʻo hingoa ultrasonic mo ha meimei ki he Solvent. ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e konga lahi taha, ethanol, vai, ethanol/vai, glycerine, mo e vesitapolo lolololo ki hono toʻo ko ia ʻo e bioactive me'a ko'eni mei he botanicals ʻi he taimi ʻoku lau ai ʻa e solvents ko ʻeni ʻoku nau malu ʻi he fakaʻauha pea ʻoku faingofua hono fakaʻaongaʻi kinautolu.
Lau ha fakamatala lahi ange kau ki solvents ʻoku fakaʻaongaʻi ki ultrasonic toʻo ʻuli!

Ko e lelei ʻo e ultrasonic Ethanol Toʻo hingoa

Ko e Ethanol ko e taha ia ʻo e ngaahi ngaue ʻoku lahi taha hono fakaʻaongaʻi solvents mo ultrasonic toʻo e ʻuli koeʻuhi ko ʻene malu (ta kuo fakangofua ke fakaʻauha), hono ʻaonga, pea mo hono kamata solvency. ʻoku ultrasonic ethanol toʻo e ʻuli ʻo e ngaahi solvents kehe mo e ngaahi tekinolosia toʻo ʻuli ʻoku ʻi ai e fakamole ki he totongi ke feʻunga, telinga scalability, mahinongofua, mo e malu.
ʻoku fehokotaki ʻa e malohi maʻolunga taha ʻo e ethanol ko e Solvent mo hono faʻunga kemikale ʻo ha hydrocarbon mo ha kulupu hydroxyl ʻe taha. ʻoku hanga ʻe he faʻu kemikale ko ʻeni ʻo fakaʻata ethanol ke toʻo ʻa e ngaahi meʻa kehekehe, mei he polyphenols, flavonoids, terpenes, cannabinoids, mo e lipids (lolololo).
Hange ko ʻeni, ʻoku ʻikai fie maʻu ultrasonic ethanol toʻo ʻuli ʻo e cannabinoids (dewaxing), ha sitepu ʻoku fie maʻu mei he ngaahi founga toʻo ʻuli kehe hange ko e CO2 toʻo e ʻuli ke toʻo e waxes.

Ethanol ʻa e ola kehekehe ʻo e toʻo hingoa ʻo makatuʻunga pe ʻi he mafana ʻo e Ethanol. 'Ikai faka'aonga'i hala 'a e 'uli mei he tapaka momoa mo e UP400St ultrasonicatorʻoku faʻa fakaʻaongaʻi ʻa e fakamafanaʻi ethanol ke maʻu ai e ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu kakato, ʻa ia ʻoku mahuʻinga ki heʻenau uesia entourage. ʻi he tafaʻaki ʻe taha, ko e ethanol momoko ʻa e fakaʻaongaʻi ki he herbal pe cannabis distillates. ʻoku ʻikai fie maʻu ke toʻo e ʻuli ʻi he ethanol mei he ʻaisi. Koeʻuhi ko hono toʻo e ʻuli ultrasonic, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ʻe he mafana/mafana pe 'ita/ʻaisi-momoko. ʻoku tokoni e Jacketed ultrasonic ki hono tauhi maʻu ʻo e mafana ʻo e ʻea lolotonga e faitoʻo. ʻoku hanga ʻe he ngaahi polokalama fakakomipiuta ʻoku ne puleʻi mo fakapotopoto ʻo e ultrasonicator ʻo vakaiʻi ʻa e mafana ʻo e ʻea ʻo e pluggable ʻo e ʻea pea ʻe lava pe ke fakapolokalamaʻi ke tuku ai pe taʻofi fakataimi hono toʻo e ʻuli ʻi he taimi ʻoku mavahe ai ʻa e mafana ʻo e naunau.

Fakatau ʻa e naunau ultrasonic lelei taha ʻo e Toʻo hingoa

Hielscher Ultrasonics ʻ ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi founga toʻo ʻuli mei he fanga kiʻi fale fakakemi iki, pea sikeili ʻaki e pailate lahi ki he ngaahi faiva lahi ʻo e Toni ʻi he houa. ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e Hielscher ultrasonic Semipuu ʻi he founga tautau pe ʻi he laine ʻo fakatatau ki he throughput. Ko e fili ʻo e Solvent ko e meʻa ia kiate koe, ʻo hange ko ia ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻe Hielscher ultrasonicators ʻi he fehokotaki mo ha toe ngaahi meʻa pau. ʻoku faingofua pea malu ʻa e ngaahi naunau toʻo ʻuli kotoa ultrasonic ke ngaue. Fakatatau mo hoʻo koloa, meʻa ʻoku malava pea ʻoku ʻi ai hono taumuʻa, ʻoku Hielscher ʻoatu ʻa e ultrasonicator ʻoku feʻunga taha.
ʻoku takiekina ʻe ultrasonic ʻa e ngaahi founga toʻo hingoa ʻaki ʻa e koloa, Solvent, mo e throughput. ʻoku ʻi ai ha ngaahi meʻa kehekehe hange ko e sonotrodes (probes) ʻo e lalahi mo e ngaahi fotunga kehekehe, ha ngaahi selo ʻo ha ngaahi tapa kehekehe mo e geometries, pluggable e mafana mo e faingataʻa ʻoku ʻikai lava ʻo maʻu ke fakataha mai ke fakatahatahaʻi e fokotuʻutuʻu ki hoʻo toʻo hingoa.
Processors ngaue 'a e Hielscher 'o e ngaahi hdT 'e lava ke ongo'i fiemalie mo faka'onga'i fakalele 'o fakafou 'i he browser remote control.ʻoku mahuʻinga hono mapuleʻi ʻo e founga ke maʻu ai reproducible ola. Ko ia ai, ʻoku fakanaunau ʻa e ngaahi motolo fakaʻilekitulonika kotoa pe ʻaki ha polokalama ʻoku fakapotopoto, ʻa ia ʻoku ne fakaʻata koe ke ke liliu, vakaiʻi mo fakaleleiʻi ʻa e ngaahi fakangatangata toʻo ʻuli. Koeʻuhi ko hono puleʻi pe amplitude, sonication e ngaahi siakale ʻo e taimi mo e fatongia, ʻoku ʻaonga e ola lelei hange ko e lahi ange e foaki mo e tuʻunga maʻolunga taha ʻe lava ke fakahoko. Ko e fakamatala ʻotometiki ki hono hiki ʻo e sonication ʻi he founga ko ia ko e fakavaʻe ia ʻo e founga ngaue standardization mo reproducibility/repeatability, ʻa ia ʻoku fie maʻu ki he ngaahi founga ngaohi ʻo e Ngaohiʻanga koloa (GMP).

'Oku 'omi 'e he e tepile 'i lalo ha faka'ilonga ia 'o e tu'unga 'o e ngaue ki he fakafuofua'i 'o e hotau ultrasonicators:

Kulupu (batch) 'o e tohi 'Oku tafe mai 'a e 'ea 'Oku fokotu'u atu 'a e ngaahi me'angaue
mL 'o e 1 ki he 500 10 ki he 200mL/miniti 'e UP100H
mL 'i he 10 ki he 2000 20 ki he 400mL/miniti 'e UP200Ht, UP400St
0.1 ki he 20L 0.2 ke 4L/miniti 'e UIP2000hdT
10 ki he 100L 2 ki he 10L/miniti 'e UIP4000hdT
n.a. 10 ki he 100L/miniti 'e UIP16000
n.a. lalahi fakataha'i 'o e UIP16000

Fetu'utaki mai kiate kimautolu! / Kole kiate kitautolu!

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kataki 'o ngaue 'aki e foomu 'i lalo ke kole ha toe fakamatala ki he ultrasonic processors, faka'aonga'i mo e totongi. Te mau fiefia ke alea'i e founga 'oku mo 'i ai mo ho'omou ngaahi fie ma'u ultrasonic he polokalama!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Ultrasonic processor UIP2000hdT (2kW) 'i hono ue'i 'o e batch Seinopolo

Ultrasonic homogenizer UIP2000hdT (2kW) mo e 'a e kulupu (batch) foaki hokohoko Seinopolo

Ngaahi tohi/fakamo'oni fakafolofolaNgaahi Moʻoni hahamolofia ʻoku Mahuʻinga ke ʻiloʻi

ʻoku fekauʻaki fefe ʻa e KAUNGA2 ngaue ko ha Solvent?

CO SITEIKI2 fakamafanaʻi e ngaahi 1000 tikili ʻe 90 ʻoku lau ko e pauni ʻa e ʻinisi ʻe supercritical. Supercritical CO2 ʻe hoko ia ko ha meʻa ke veteki ʻaki ʻa e lolololo.

Ko e ha ʻa e Winterization ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ʻa e Cannabis?

ʻoku fio ʻaki e ethanol cannabis ha meʻa ʻoku ʻikai lelei, ʻa e ngaahi fakamatala ʻoku ʻikai lelei. Hili ia, ʻoku tuku leva hono fakaleleiʻi ʻi ha ʻaisi ke momoko. ʻoku fakaʻata ʻe he momoko ʻa e mavahe ʻo me'a ko'eni ʻaki ʻa e ngaahi faikehekehe ʻi honau precipitation mo e ngaahi poini. ʻi he founga mokomoko 'o, ʻe precipitate leva ʻa e ngako mo e waxes ʻaki ha meʻa ʻe toe loloa ange, pea ʻe lava leva ke toʻo ia ʻe ha meʻa ki he meʻa ki tuʻa, centrifugation, decantation, pe ngaahi founga mavahe kehe. Fakaʻosi, kuo pau ke toʻo ʻa e ethanol mei he founga fakalelei. ʻoku aʻusia ʻeni ʻi he meimei lili. Ethanol lili 78.5 ° c atmospheric. ʻoku faifai pe pea maʻu ha lolo vai maʻa cannabis.

Ko e ngaahi lelei hono ʻo Antioxidants

ʻoku Antioxidants hoko ko ha founga maluʻi malohi ʻoku ne taʻofi ʻa e ngaahi selo ʻo e sino mei he toulekeleka, loto mafasia, niumonia pupula mo e mahaki. ʻoku toe fakahaaʻi foki ʻe he fakatotolo ʻe lava ʻa e antioxidants ko ia ʻo tokoni immun enhancer mo fakaʻaliʻali ha ngaahi kelekele ʻo e kanisaa.
Antioxidants ʻoku molecules ke maʻu radicals. ʻoku maʻu ʻe he radicals taʻetotongi mo e niʻihi kehe ʻoku nau fai e ngaahi ngaue ʻi he founga ʻoku fai ai e ngaue mo e tokoni (ROS) mei he ngaahi lao ʻo e faʻahinga ʻo e tangata pe mei he ngaahi maʻuʻanga fakamatala mei tuʻa hange ko e fakafetuʻutaki ki he X-huelo, ʻozone, ifi tapaka, ngaahi ʻuli mei he ʻea, mo e ʻu kemikale kona. ʻoku fakatupu ʻa e radicals tauʻataina ʻi ha ngaahi seini lahi ʻo e kemikale ʻi he sino ko e tupu mei hono senoleita metabolism. Ko hono fokotuʻu mo hono maʻu ʻo e radicals ko ha konga ia ʻo e ngaahi founga metabolic lahi pea he ʻikai ke lava ʻo fakaʻehiʻehi mei ai. ʻe lava ʻe ha sino ʻoku moʻui lelei ʻo matuʻuaki e radicals angamaheni ʻo ha tangata, scavenges kinautolu pea taufetongi ʻi hono molecules ke ngali taʻe fakatuʻutamaki. Neongo ia, ʻi he ngaahi meʻa fakamafasia ʻoku hoko pe ʻi he ngaahi tukunga fakatuʻutamaki ʻo e ʻatakai, ʻoku radicals ke tupu hake ʻo tokoni ki he niumonia pupula mo e ageing. ʻoku hanga ʻe he meʻatokoni fakatupu moʻui lelei ʻo antioxidants, ʻa ia disarm oxidative tauʻataina.

ʻoku ʻi ai ha faʻahinga ʻe ua ʻo e antioxidants ʻe lava ke fakafaikehekeheʻi, ko e antioxidant enzymes (e.g. superoxide dismutases, catalase, glutathione peroxidase), mo e antioxidant e meʻatokoni fakatupu ivi, ʻa ia ʻoku kau ai ha vaitamini, makakoloa mo ha phytochemicals kehekehe. ʻoku ʻi lalo ha ngaahi kalasi ʻe niʻihi ne fakatupu ivi-fakafepaki oxidative ʻi lalo:

 • vaitamini E (α-tocopherol), vaitamini C (ascorbic ʻesiti), beta-carotene
 • glutathione, ubiquinol, mo e ʻesiti uric
 • selenium
 • flavonoids (polyphenolic pigments)

Vaitamini C, uric ʻesiti, bilirubin, albumin, mo e thiols ko hydrophilic, fototehina-scavenging antioxidants, lolotonga e vaitamini mo e ubiquinol ko lipophilic fototehina-scavenging antioxidants.
ʻoku fuatautau ʻa e potency antioxidants ʻ ʻi he meʻakai ko e mahuʻinga ORAC (ʻokisikena fototehina Absobance meʻa). Fakatatau ki he USDA, ko e ngaahi meʻakai ko ʻeni ʻoku mahuʻinga taha ORAC pea ko e antioxidative lelei taha ia ki he potency:

  • ʻauhani: 5770
  • Fuamelie: 2830
  • Fuamelie: 2400

Fruits and vegetables are rich in antioxidants. Ultrasonic extraction is a highly efficient method to release and isolate bioactive compounds such as antioxidants, vitamins and polyphenols from fruits and vegetables.

 • Fuamelie: 2036
 • Kale: 1770
 • Fuamelie: 1540
 • Spinach: 1260
 • Lasipeli ma: 1220
 • Palasolo Fisi: 980
 • Plums: 949
 • Musie Fisi: 930
 • Broccoli matalaʻiʻakau: 890
 • Piiti: 840
 • Moli: 750
 • Kalepi kulokula: 739
 • Fafangu kulokula pepa: 710
 • Fuaʻi Seli: 670
 • Fua Kiwi: 602
 • Grapefruit: 483
 • Onioni: 450
Hielscher Ultrasonics pilisone ngaue ma'olunga ultrasonic homogenizers ki he fakamovetevetea, emulsification mo e hingoa to'oto'o.

Ko e malohi ma'olunga ultrasonic homogenizers mei Loki fakasaienisi ki he pailate mo e Lalahi me'afua.